Ngành nghề đầu tư kinh doanh (hay còn gọi là mục tiêu của dự án đầu tư) thường được các nhà đầu tư điều chỉnh sau khi có Giấy phép đầu tư để phù hợp với nhu cầu phát triển của dự án đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có nhiều điều kiện ràng buộc tương đối phức tạp mà nhà đầu tư phải đáp ứng khi bổ sung ngành nghề, một trong những điều kiện đó là điều kiện về vốn đầu tư. Để giải đáp những băn khoăn của khách hàng, Luật Thành đô giới thiệu bài viết: “Bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn đầu tư không”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG

– Ngành nghề đầu tư là mục tiêu chính của dự án đầu tư mà nhà đầu tư sẽ thực hiện, nội dung này được ghi nhận trên Giấy phép đầu tư;

– Khi tiến hành bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các điều kiện liên quan đến ngành nghề dự kiến bổ sung,

– Trường hợp bổ sung ngành nghề đầu tư mà pháp luật quy định về điều kiện vốn thì cần xem xét số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không, có cần điều chỉnh vốn đầu tư để phù hợp với mục tiêu dự án đầu tư; nếu cần có sự thay đổi nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư trên giấy phép đầu tư;

– Trường hợp bổ sung ngành nghề đầu tư mà pháp luật đầu tư không quy định về điều kiện vốn nhưng việc bổ sung ngành nghề này có thể làm phát sinh chi phí đầu tư (thuê nhà xưởng, mua máy móc,…) như đối với ngành nghề sản xuất, lắp đặt, cho thuê máy móc thiết bị thì nhà đầu tư cần giải trình kế hoạch tài chính (nguồn vốn) cho mục tiêu này. Trường hợp nguồn vốn hiện có hiện đã sử dụng cho những mục tiêu (ngành nghề) hiện có mà không có nguồn vốn lưu động cho ngành nghề mới thì nhà đầu tư phải tăng vốn khi bổ sung ngành nghề.

– Như vậy việc bổ sung ngành nghề phải xem xét các điều kiện liên quan về vốn, quy mô dự án để thực hiện thủ tục điều chỉnh phù hợp.

Bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn đầu tư không?
Bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn đầu tư không?

III. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục IV)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư

3.2.1. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục IV)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

3.2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục IV)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

3.2.3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục IV)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

bổ sung ngành nghề dầu mỡ bôi trơn

dịch vụ sàn thương mại điện tử

IV. HỒ SƠ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Hồ sơ thay bổ sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư)

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Bản giải trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (mục tiêu đầu tư);

(5) Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành nghề đầu tư (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không/ có cần điều chỉnh vốn đầu tư để phù hợp với mục tiêu dự án đầu tư)

(6) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(7) Báo cáo tài chính năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

(9) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp cùng hồ sơ, bản gốc để nhận kết quả) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(10) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là bài viết về việc bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn điều tư không. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)