Sau khi được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Hay còn gọi là Giấy phép xuất khẩu lao động), doanh nghiệp xuất khẩu lao động có thể giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Tuy nhiên đối chiếu Luật số 69/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 cũng có những điểm khác biệt đáng kể. Để giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và vận dụng đúng quy định của pháp luật, trong bài viết lần này, Luật Thành Đô xin có những đánh giá khái quát liên quan đến nội dung “Điểm mới liên quan đến quy định đối với chi nhánh được doanh nghiệp giao hoạt động xuất khẩu lao động theo Luật 2020”.

Chi nhánh được giao hoạt động xuất khẩu lao động
Chi nhánh được giao hoạt động xuất khẩu lao động

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp số 69/2020/QH14 (Sau đây gọi tắt là “Luật 2020”);

– Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 (Sau đây gọi là “Luật 2006”);

II. CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH LUẬT 2006

2.1. Số lượng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có đủ điều kiện theo quy định để thực hiện một số nội dung trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.2. Điều kiện đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh;

– Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao dịch thư điện tử tại trụ sở chi nhánh;

– Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.3. Hoạt động Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện các hoạt động sau đây:

– Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động, trừ trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền.

2.4. Thời gian doanh nghiệp báo cáo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

2.5. Báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

2.6. Công bố việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh

Chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh.

lien he luat su cong ty luat thanh do
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

III. CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH LUẬT 2020

3.1. Số lượng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho chi nhánh của doanh nghiệp để thực hiện một số hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên không có quy định về việc giới hạn số lượng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3.2. Điều kiện đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi nhánh được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Được doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ;

– Người đứng đầu chi nhánh đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này;

– Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Có cơ sở vật chất của chi nhánh hoặc được chi nhánh thuê để thực hiện nhiệm vụ giáo dục định hướng được giao.

3.3. Hoạt động Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện hoạt động sau đây:

– Ký kết, thanh lý hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng môi giới, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

– Thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động.

3.4. Thời gian doanh nghiệp báo cáo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ

Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cập nhật thông tin về chi nhánh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động.

3.5. Công bố việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở của chi nhánh.

IV. ĐIỂM MỚI CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH LUẬT 2020

Thứ nhất, về số lượng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong khi Luật 2006 quy định doanh nghiệp được giao hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có đủ điều kiện thì tại Luật 2020, Nhà nước đã bỏ quy định về số lượng chi nhánh tối đa doanh nghiệp được phép giao. Sự thay đổi này góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể thành lập và giao nhiệm vụ cho nhiều chi nhánh hơn.

Thứ hai, về điều kiện đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Căn cứ các quy định về điều kiện, có thể thấy Luật 2020 bổ sung thêm một số điều kiện đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

– Người đứng đầu chi nhánh đáp ứng điều kiện giống với điều kiện người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động của công ty, bao gồm:

+ Người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam

+ Trình độ từ đại học trở lên

+ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm;

+ Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

– Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Có cơ sở vật chất của chi nhánh hoặc được chi nhánh thuê để thực hiện nhiệm vụ giáo dục định hướng được giao

Thứ ba, về những hoạt động Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện

Luật 2020 đã bỏ cụm từ trừ “trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền” trong hoạt động “Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động” mà Luật 2006 quy định. Như vậy, theo Luật 2020 Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động trong mọi trường hợp.

Thứ tư, về thời gian doanh nghiệp báo cáo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ

Luật 2006 quy định “Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh”

Tuy nhiên đến Luật 2020, thời hạn báo cáo đã rút ngắn xuống còn “05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động”

Ngoài ra quy định về báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh quy định tại Luật 2006 thì đến Luật 2020 đã được bãi bỏ.

Bài viết có thể bạn quan tâm: Quy định về chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Điểm mới của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định luật 2020. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)