Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh trên địa bàn mình, lãnh đạo địa phương các tỉnh/ thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, qua đó góp phần phát triển nền kinh tế địa phương, thúc đẩy hoạt động đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài. Để giúp quý khách hàng nắm về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

II. CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(1) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

(2) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

(3) Hỗ trợ tín dụng;

(4) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

(5) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

(6) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

(7) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

– Căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác.

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

3.1. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đang thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư như sau:

– Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước

Cụ thể tỉnh Quảng Bình có chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau:

+ Đối tượng áp dụng: Các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng chưa được giải phóng mặt bằng và có tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 10 tỷ đồng trở lên.

+ Chính sách hỗ trợ: 2% tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nhưng không quá mức quy định. Đồng thời, trong mọi trường hợp, mức hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng không vượt quá tổng số tiền thuê đất của dự án phải nộp trong cả thời gian thực hiện dự án và không vượt quá số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực tế của dự án.

– Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án như sau:

+ Đối tượng áp dụng: Các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa được Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, gồm: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và có tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 10 tỷ đồng trở lên.

+ Chính sách hỗ trợ: Về giao thông, hỗ trợ tối đa 50% giá trị xây lắp trước thuế, thực hiện đường giao thông từ trục đường chính đến hàng rào của dự án theo quy hoạch hoặc thỏa thuận quy hoạch, thiết kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa không quá mức quy định. Về cấp điện, cấp thoát nước, hỗ trợ tối đa 50% giá trị xây lắp trước thuế, thực hiện các hạng mục: Đường điện và hệ thống cấp, thoát nước đến hàng rào của dự án theo thiết kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa không quá mức quy định 

– Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động như sau:

+ Đối tượng áp dụng: Chỉ xem xét hỗ trợ đào tạo 01 lần/01 dự án và chỉ áp dụng hỗ trợ đối với lao động tại địa phương chưa qua đào tạo hoặc chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu của dự án. Có danh sách lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin hỗ trợ (có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội).

+ Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. Cụ thể đối với dự án đầu tư thường xuyên sử dụng trên 200 lao động tại địa phương, được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/khóa (đối với lao động chưa được đào tạo nghề) hoặc tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/khóa (đối với lao động phải đào tạo lại); đối với dự án đầu tư thường xuyên sử dụng từ 100 đến 200 lao động tại địa phương được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/khóa (đối với lao động chưa được đào tạo nghề) hoặc tối đa không quá 500.000 đồng/người/khóa (đối với lao động phải đào tạo lại).

– Hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới

+ Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định. Mỗi đường bay mở mới đến Cảng hàng không Đồng Hới chỉ được hỗ trợ một lần. Quy định này không áp dụng đối với đường bay Nội Bài – Đồng Hới, Tân Sơn Nhất – Đồng Hới; những đường bay đã có nhà đầu tư mở mới và đã ngừng hoạt động. Doanh nghiệp mở đường bay mới chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh theo Quy định này khi kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp doanh nghiệp được nhận hỗ trợ theo Quy định này nhưng không duy trì việc khai thác đường bay mới theo cam kết thì phải có trách nhiệm bồi hoàn lại khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận.

+ Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ đường bay, hỗ trợ văn phòng làm việc, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá đường bay mới (trong vòng 06 tháng kể từ khi bắt đầu khai thác đường bay mới), hỗ trợ khác.

– Hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo

+ Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

+ Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/doanh nghiệp bao gồm: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; phí khắc dấu doanh nghiệp; kinh phí làm biển hiệu cho các doanh nghiệp; hỗ trợ tiền nộp lệ phí môn bài trong năm đầu tiên kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo và cấp kinh phí thực hiện.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

3.2. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước đang áp dụng các chính sách hỗ trợ đầu tư như sau:

– Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cụ thể:

+ Khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp;

+ Khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp;

– Hỗ trợ về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất

Tùy theo ngành nghề và địa bàn đầu tư, nhà đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất theo quy định;

– Hỗ trợ thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Tùy theo ngành nghề và địa bàn đầu tư nhà đầu tư được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 

– Hỗ trợ về quảng cáo: 

+ Trong vòng 03 (ba) năm, kể từ khi dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành nghề kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước được hỗ trợ chi phí quảng cáo sản phẩm theo Luật Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước), mức hỗ trợ không quá 02 triệu đồng/lần và không quá 06 lần/năm; 

+ Hỗ trợ miễn phí trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm trên Website của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch.

– Các hỗ trợ về cung cấp thông tin, tư vấn về thủ tục đầu tư, kinh doanh

+ Được cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư; thông tin về quy hoạch ngành nghề, ngành nghề đầu tư; tiếp cận quỹ đất; 

+ Được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập văn phòng thương mại và du lịch trong và ngoài nước, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư (Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy); 

+ Được hỗ trợ miễn phí về pháp lý và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Hỗ trợ quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

+ Hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư của tỉnh hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường theo Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương; hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế; 70% đối với quảng bá thương hiệu; 

+ Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn cho khách tham quan du lịch; phát hành ấn phẩm quảng bá, tổ chức hội thảo quảng bá xúc tiến du lịch.

Hỗ trợ đào tạo lao động

+ Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng cho lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của từng doanh nghiệp. 

+ Mức hỗ trợ theo quy định về hỗ trợ lao động nông thôn học nghề. 

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư

Hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.