Trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

Để chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư;

(3) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

(4) Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(6) Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

(7) Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư như: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư
Chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

2.2.1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư

Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện như sau:

– Số lượng hồ sơ:

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Hoặc Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (Sở kế hoạch và đầu tư/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

– Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư là: 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư là: 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư là: 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

2.2.2. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Chuyển nhượng dự án đầu tư làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

-Chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp này, trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ thực hiện tương tự như mục 2.2.1.

2.2.3. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, mà thực hiện theo trình tự sau:

– Số lượng hồ sơ:

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ theo mục 2.1 nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Lưu ý: Trong danh mục hồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu về:

Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tưhợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung trên, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

+ Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

2.2.4. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành

Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

2.2.5. Đối với dự án kinh doanh bất động sản

Đối với dự án kinh doanh bất động sản mà nhà đầu tư được chấp thuận trong trường hợp dưới đây thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án theo quy định của luật đầu tư.

– Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;

+ Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
+ Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.

– Đối với dự án không thuộc trường hợp trên thì nhà đầu tư chuyển nhượng dự án theo quy định của luật kinh doanh bất động sản.

Bài viết liên quan:

dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Chuyển nhượng dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề trên, Quý khách vui long liên hệ hotline 0919 089 888 để được luật sư giải đáp và tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này