Điều chỉnh giá trị và tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư là việc nhà đầu tư có sự tăng hoặc giảm tỷ lệ vốn góp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi đó nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp điều chỉnh giá trị, tỷ lệ vốn góp, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong giấy phép đầu tư”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong giấy phép đầu tư
Thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong giấy phép đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ VÀ TỶ LỆ VỐN GÓP TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1,2, 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

“1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”

Theo đó, khi nhà nhà đầu tư thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư; chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tăng vốn góp vào dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư để được phép điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp. Trong trường hợp dự án của nhà đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư sau đó mới được phép điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ VÀ TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Căn cứ điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2.Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Căn cứ Điều 128 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định trình tự điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung trùng nhau như sau:

1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2. Trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tương ứng tại Điều 117 Nghị định này.

3. Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng của pháp luật về doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo auy định. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đâu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo đó thành phần hồ sơ điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thay đổi vốn đầu tư (ví dụ: xác nhận góp thêm vốn; biên lai chuyển tiền; hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý; hợp đồng chia, tách, sáp nhập;…)

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

(6) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi có dự án đầu tư

Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau 10 ngày làm việc nhà đầu tư sẽ được cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận tăng vốn góp cho dự án đầu tư.

3.2. Thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định:

2. Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:

a) Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

Theo đó, khi nhà đầu tư điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước, sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Về thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, vui lòng xem tại bài viết dưới đây:

Khi nhà đầu tư hoàn thành thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, sau đó nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận tăng vốn góp cho dự án đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh giá trị và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)