Trong trường hợp điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục điều chỉnh này đã được quy định rất cụ thể tại Luật đầu tư 2020, nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Trong quá trình tư vấn cho các nhà đầu tư, công ty Luật Thành Đô đã nhận được nhiều câu hỏi về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An.

Trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ chia sẻ kinh nghiệm “Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

II. THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

– Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư:

“Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư  sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền.

– Thẩm quyền điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư được quy định theo các trường hợp cụ thể theo quy định tại điều 39, Luật đầu tư năm 2020:

Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này.”

Theo đó, thẩm quyền điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Nghệ An như sau:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

(2) Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Nghệ An giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

(3) Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;

(4) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

3.1. Đối với dự án không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị các thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự  án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh:

a)  Điều chỉnh nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

b)  Điều chỉnh vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

c)  Quy mô đầu tư, ưu đãi: Đề xuất dự án đầu tư

d)  Địa điểm dự án: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Công nghệ: Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

e)  Hợp đồng BCC

g)  Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

h) Tên dự án, tên nhà đầu tư: tài liệu có liên quan đến nhà đầu tư

Bước 2:  Nộp 01 hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư: Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An hoặc  Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Sau đây gọi chung là KCN Nghệ An.

Bước 3: 

– Sau 10 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ 

– Sau 3 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ nếu thay đổi tên nhà đầu tư, tên dự án.

3.2. Trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Chuẩn bị 08 bộ hồ sơ như Bước 1 mục 3.1 nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư

Bước 2: 

– Sau 58 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư hoặc Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.3. Trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân

Bước 1: Chuẩn bị và nộp 04 hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An

Bước 2: 

– Sau 50 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư hoặc Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.4.  Trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN Nghệ An

Bước 1: Nộp 04 hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Ban quản lý các KCN Nghệ An

Bước 2:

– Sau 43 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư hoặc Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

– Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này