Trong khi thực hiện các dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền được phép điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư sao cho phù hợp với quá trình đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Khi thực hiện điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nắm bắt được các điều kiện của pháp luật về điều chỉnh dự án đầu tư trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh này. Luật Thành Đô kính gửi quý khách hàng những tư vấn sơ bộ liên quan đến các điều kiện điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

Điều kiện điều chỉnh mục tiêu quy mô dự án đầu tư
Điều kiện điều chỉnh mục tiêu quy mô dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHÌNH MỤC TIÊU, QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh lại mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện về điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

– Mục tiêu của dự án dự kiến thay đổi không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến đồng ý về nội dung đầu tư đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện;

– Mở rộng quy mô dự án đầu tư dẫn đến dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư/không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

Xem thêm bài viết:

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

Điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU, QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(8) Bản sao một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp vốn đủ.

– Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

IV. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU, QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư

– Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

– Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài fdi.gov.vn).

– Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong trường hợp hồ sơ điều chỉnh không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương.

– Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong trường hợp hồ sơ điều chỉnh thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư nộp tới Bộ kế hoạch và đầu tư trong trường hợp hồ sơ điều chỉnh thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ và yêu cầu giải trình hồ sơ (nếu có) và nhận kết quả

– Đối với dự án đầu tư xin điều chỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương thì:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư xin điều chỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư của Nhà đầu tư.

+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung đó và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư xin điều chỉnh dự án đầu tư, Quyết định chấp thuận nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư sẽ được gửi cho Bộ kế hoạch và đầu tư, Cơ quan có liên quan và Nhà đầu tư.

+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư xin điều chỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

+ Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung đó và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư xin điều chỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Bản quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đề lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

+ Trong thời hạn 15(mười lăm) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bản quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và gửi cho Nhà đầu tư xin điều chỉnh dự án đầu tư và các cơ quan có liên quan.

– Trong thời hạn 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư xin điều chỉnh dự án đầu tư.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về điều kiện điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư dành cho quý khách hàng. Quý khách hàng cần tư vấn đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư, xin chấp thuận chủ trương đầu tư có thể liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.