Các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư kinh doanh ở Việt Nam cần phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư của mình. Để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ hơn về điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư
Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam khi muốn thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, trước khi điều chỉnh thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý kiểm tra về ngành nghề kinh doanh dự kiến thay đổi, bổ sung có thuộc các ngành nghề bị cấm hoặc hạn chế đầu tư kinh doanh hay không.

Căn cứ khoản 1 điều 6 Luật đầu tư quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Căn cứ điều 9 Luật đầu tư quy định về ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư  nước ngoài như sau:

Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

a) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

b) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo các quy định này, trước khi điều chỉnh giấy phép đầu tư do thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần kiểm tra trước các ngành nghề cần thay đổi này có thuộc các trường hợp cấm, hạn chế đầu tư kinh doanh hay không để đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ KHI THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Căn cứ điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư như sau:

Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo quy định này khi điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 44 của Nghị định này, hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

– Tài liệu giải trình liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư như: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;…

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.