Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Tuy nhiên Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động chỉ có thời hạn tối đa là 60 tháng, do đó khi Giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải thực hiện gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Và để giúp các Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết: “Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

– Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động
Gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động

II. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

2.1. Điều kiện gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Khi gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm các điều kiện sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người không có án tích;

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép;

– Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ 2.000.000.0000 đồng (2 tỷ đồng).

Thứ hai, doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định.

Thứ ba, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Thứ tư, hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

2.2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp có yêu cầu gia hạn Giấy phép phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động;

Lưu ý: Đối với các trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì hồ sơ phải bổ sung các loại giấy tờ sau:

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm:

 + Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 +Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động).

2.3. Trình tự gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thứ nhất, doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ gia hạn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ hai, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Thứ ba, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp

Trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện và hồ sơ xin giấy phép cho thuê lại lao động

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Thành Đô về thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Nếu Quý doanh nghiệp còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này