Vụ việc cạnh tranh là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh bị điều tra, xử lý theo quy định của Luật này, bao gồm vụ việc hạn chế cạnh tranh, vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế và vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Khi không nhất trí với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đó.

Vật, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh như thế nào? Những thắc mắc pháp lý liên quan sẽ được Luật Thành Đô giải đáp trong bài viết Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018.

Thủ tục Giải quyết khiếu nại xử lý vụ việc cạnh tranh
Thủ tục Giải quyết khiếu nại xử lý vụ việc cạnh tranh

II. KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Theo quy định tại Điều 96 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, tổ chức, cá nhân không nhất trí với một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo quy định tại Điều 97 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của bên làm đơn khiếu nại;

– Số, ngày, tháng, năm của quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại;

– Lý do của việc khiếu nại và yêu cầu của bên làm đơn khiếu nại;

– Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên làm đơn khiếu nại.

Đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh kèm theo thông tin, chứng cứ bổ sung (nếu có) chứng minh cho khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Theo quy định tại Điều 99 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, hậu quả của việc khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại vẫn tiếp tục được thi hành, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định đó. Quyết định tạm đình chỉ của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Theo quy định tại Điều 98 đến Điều 102 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh như sau:

Bước 1: Thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lý giải quyết, thông báo bằng văn bản cho bên khiếu nại và các bên liên quan đến nội dung đơn khiếu nại; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

– Việc giải quyết khiếu nại đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh được quy định như sau:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bao gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và tất cả các thành viên khác của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trừ các thành viên đã tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh;

+ Việc ra quyết định giải quyết khiếu nại phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại tham gia. Quyết định giải quyết khiếu nại được thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng giải quyết khiếu nại;

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại.

– Việc giải quyết khiếu nại đối với vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh được quy định như sau:

+ Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền;

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

Sau khi biểu quyết thống nhất, Hội đồng giải quyết khiếu nại có thể đưa ra 1 trong 3 quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh như sau:

Một là, giữ nguyên quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Hai là, sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Ba là, hủy quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh để giải quyết lại trong các trường hợp sau đây:

– Thành phần Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh không đúng quy định của Luật này;

– Có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng cạnh tranh;

– Có tình tiết mới dẫn đến khả năng thay đổi cơ bản quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh không thể biết được.

Trường hợp quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị hủy theo quy định tại khoản 3 Điều này, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia giao lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh hoặc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật này. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, điều tra viên vi phạm trong trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này không được tiếp tục tham gia điều tra, xử lý vụ việc này.

Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành.

IV. KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Theo quy định tại Điều 103 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Trường hợp Tòa án thụ lý đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến Tòa án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 19001958 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật Thành Đô.

5/5 - (1 bình chọn)