Giấy phép và cấp đổi giấy phép xuất khẩu lao động

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1/ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2/ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3/ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4/ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5/ Quyết định số 1012/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý lao động ngoài nước;

6/ Quyết định 144/2007/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

II/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng nay do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nên muốn cấp đổi Giấy phép.

III/ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP

Để được cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam;

– Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng do có sự thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh nên phải cấp đổi Giấy phép;

– Doanh nghiệp đảm bảo số lượng vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam;

– Doanh nghiệp đảm bảo mức tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng Việt nam tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định;

– Doanh nghiệp trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Doanh nghiệp phải có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài được tổ chức thành trường hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất hai bộ phận sau: Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên;

– Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

– Doanh nghiệp đã có đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (1% số thu tiền dịch vụ hàng năm).

IV/ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

– Hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp (theo mẫu tại (theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP);

(2) 01 bản chính Giấy phép đã được cấp.

(3) 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

(4) 01 bản sao các giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 9 của Luật, trong trường hợp có sự thay đổi, bao gồm:

– Trường hợp thay đổi về vốn: Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 38/2020/NĐ-CP;

– Trường hợp thay đổi về người lãnh đạo điều hành: Giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 38/2020/NĐ-CP;

– Trường hợp thay đổi về tổ chức bộ máy: Báo cáo về tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất (nếu thay đổi địa điểm Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết);

– Trường hợp thay đổi về nhân viên nghiệp vụ: Danh sách nhân viên nghiệp vụ thuộc bộ máy được thay đổi; giấy tờ chứng minh những nhân viên mới đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 38/2020/NĐ-CP.

(5) 01 bản chính Giấy xác nhận đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đến hết quý trước liền kề.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời điểm doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Người có thẩm quyền xem xét đổi Giấy phép: Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

– Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính: Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan trả kết quả: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Lệ phí: 2.500.000 đồng tại Cục Quản lý lao động ngoài nước khi nhận Giấy phép.

– Hậu quả pháp lý của việc cấp đổi Giấy phép:

+ Trong thời gian từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi được đổi Giấy phép hoặc nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Trường hợp không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải chấm dứt việc ký kết các Hợp đồng cung ứng lao động, tuyển chọn lao động mới kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép;

+ Sau 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải chấm dứt hoạt động (i) Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (ii) Tuyển chọn lao động; (iii) Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

V/ DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Công ty Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ xin cấp mới, cấp đổi giấy phép xuất khẩu lao động thông qua các hình thức sau:

Phương án thứ nhất (Tư vấn, soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ, Quý khách tự liên hệ nộp và xử lý hồ sơ). Với phương án này Luật Thành Đô:

Thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn và giải đáp các vướng mắc của Quý khách hàng về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thủ tục xin cấp giấy phép;

– Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc xin cấp giấy phép;

– Bàn giao cho Khách hàng hồ sơ hoàn thiện và hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép (Nếu có)

– Phối hợp với khách hàng trong quá trính xin cấp phép.

Thời gian thực hiện: 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Phương án thứ hai (Trọn gói: Luật Thành Đô chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc xin cấp phép – Bàn giao giấy phép xuất khẩu lao động cho khách hàng) Đối với phương án này các công việc Luật Thành Đô:

Thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn và giải đáp các vướng mắc của Quý khách hàng về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thủ tục xin cấp giấy phép;

– Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc xin cấp giấy phép;

– Trực tiếp nộp hồ sơ và liên hệ xử lý, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan cấp phép để đạt hiệu quả công việc (Cấp phép);

– Nhận và bàn giao giấy phép cho khách hàng;

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng hoạt động xuất khẩu lao động đúng quy định của pháp luật;

– Tư vấn pháp lý miến phí cho khách hàng trong thời hạn 1 năm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

Thời gian thực hiện:

120 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phí dịch vụ trọng gói:

Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Phương án thứ ba

Luật Thành Đô thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tư vấn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ và phối hợp với khách hàng trong quá trình làm thủ tục xin cấp giấy phép.

Bao gồm hướng dẫn các điều kiện cấp phép;

Trình tự thực hiện;

Hồ sơ cần chuẩn bị;

Cách thức tiến hành…

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến thực hiện thủ tục xin cấp mới, cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào Quý khách vui lòng liên hệ công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Công ty Luật Thành Đô

5/5 - (2 bình chọn)