Hồ sơ chia tách dự án đầu tư là chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư. Tuy nhiên việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ và đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành.

Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về “Hồ sơ chia tách dự án đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư
Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

II. HỒ SƠ CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020

2.1. Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

+ Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

+ Trường hợp tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại đó tiếp tục thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Trường hợp tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại đó không tiếp nhận và thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế phải lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư

(theo quy định của Luật đầu tư) trước khi tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp do tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2.2. Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách dự án đầu tư

Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đối với dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai và pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Sau khi hoàn thành thủ tục tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

– Danh sách hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách dự án đầu tư;

+ Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại;

+ Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư;

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư do chia tách dự án đầu tư mà làm thay đổi các nội dung liên quan theo quy định: đề xuất dự án đầu tư, chứng minh năng lực tài chính, giải trình công nghệ, hợp đồng BCC;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

+ Văn bản uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

2.3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp chia tách dự án đầu tư

– Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và việc điều chỉnh dự án đầu tư khi tổ chức lại làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư :

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại mục 2.2. nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để điều chỉnh dự án đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại mục 2.2 nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh dự án. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề Hồ sơ chia tách dự án đầu tư:

Hướng dẫn chia tách dự án đầu tư

Hướng dẫn sáp nhập dự án đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Hồ sơ chia tách dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020. Luật Thành Đô tin rằng với sự chuyên nghiệp, tận tình cùng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ mang đến cho Quý khách sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty.

Đánh giá bài viết này