Đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế là tài liệu cần thiết trong bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế bao gồm nhiều hồ sơ giấy tờ, trong đó đơn đề nghị cấp phép là một trong những văn bản bắt buộc trong danh mục hồ sơ. Trong bài viết lần này, Luật Thành Đô xin đưa ra mẫu đơn cùng những lưu ý liên quan đến “Đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế” như sau.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bài viết liên quan: https://luatthanhdo.com/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

II. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch. Chi tiết Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

  1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………………………………

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………………………………………

Website:……………………………………………- Email:…………………………………………

  1. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

…………………………………………………. Giới tính:…………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………………………………..

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: …………………

Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

  1. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):……………………………………………………………………….
  2. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp:…………………………………..
  2. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng…………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ

họ tên và đóng dấu)

 

LƯU Ý: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định kèm theo các văn bản, tài liệu sau:

(1) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

(2) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(3) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(4) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bài viết tham khảo:

Quy định về tiền ký quỹ lữ hành

Trên đây là toàn bộ tư vấn, kinh nghiệm của Luật Thành Đô về đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn Công ty Luật Thành Đô để nhận được nhiều ưu đãi.

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc cần được tư vấn, giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này