Văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là một tài liệu mà nhà đầu tư cẩn chuẩn bị để thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Tuy nhiên hiện tại chưa có văn bản nào ban hành mẫu văn bản này để thực hiện thủ tục. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp do Luật Thành Đô nghiên cứu và soạn thảo.

Mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phân vốn góp
Mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phân vốn góp

I. VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC MUA PHẦN VỐN GÓP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC MUA PHẦN VỐN GÓP

Văn bản thỏa thuận này được lập và ký kết tại văn phòng Công ty (Tên công ty) vào ngày … tháng … năm 2021 giữa các Bên có tên dưới đây:

BÊN A

1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. …

2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

….(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………….. …

BÊN B

1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. …

2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

….(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………….. …

Bên C (nếu có): Kê khai như Bên A và Bên B

Xét rằng, Bên A mong muốn nhận chuyển nhượng và Bên B cũng đồng ý về việc chuyển nhượng trên. Do đó, Bên A và Bên B ký kết Văn bản thỏa thuận này với những nội dung sau đây:

1. Bên chuyển nhượng phần vốn góp

1.1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. …

1.2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

….(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………….. …

2. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp:

2.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. …

2.2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

….(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………….. …

Phần vốn góp của Bên A nhận chuyển nhượng từ Bên B là: Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có), chiếm …% vốn điều lệ công ty.

3. Thông tin về giao dịch mua phần vốn góp

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ Giá trị giao dịch thực tế
VNĐ Tương đương USD Tỷ lệ (%) VNĐ Tương đương USD
1
2

4. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận phần vốn góp:

Tên tổ chức kinh tế (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………

Vốn điều lệ: (bằng số; VNĐ):………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ: (bằng chữ; VNĐ):……………………………………………………………………………………….

Tỷ lệ sở hữu:

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ
VNĐ Tương đương USD Tỷ lệ (%)
1
2

Hai Bên cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của văn bản thỏa thuận này và các hồ sơ gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

………, ngày ….. tháng …..năm 2021

BÊN A BÊN B
Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và

đóng dấu (nếu có)

Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và

đóng dấu (nếu có)

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

II. HƯỚNG DẪN MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được quy định theo danh mục và hệ thống mẫu văn bản, báo cáo ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2021.

Dưới đây là mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cồ phần, phần vốn góp:

Mẫu A.I.7

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MUA PHẦN VỐN GÓP

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

 

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào ………(tên tổ chức kinh tế)….với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. …

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

….(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… …

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………….. …

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP:

1. Tên tổ chức kinh tế:

– Tên bằng tiếng Việt………………………………………………………………………………………..

– Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………..

– Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………..2. Mã số doanh nghiệp: ………………….. Ngày cấp lần đầu: ………….. Ngày điều chỉnh gần nhất (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………

3. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

4. Loại hình doanh nghiệp:……………………………………………………………………………….

5. Địa chỉ trụ sở chính:(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

6. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC

(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với ngành nghề có mã CPC)

7. Vốn điều lệ:………….(bằng chữ) đồng.

8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế (nếu có):

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Số vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương USD (nếu có)
1
2
3
….

9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh (nếu có).

Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…. tại…… (vị trí khu đất)

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

(chỉ liệt kê giao dịch phát sinh)

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ Giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp
VNĐ Tương đương USD

(nếu có)

Tỷ lệ (%) VNĐ Tương đương USD (nếu có)

IV. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN GÓP/CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP:

1. Tên tổ chức kinh tế:

2. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng.

3. Tỷ lệ sở hữu:

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ
VNĐ Tương đương USD (nếu có) Tỷ lệ (%)

4. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC

(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với ngành nghề

có mã CPC)

(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN.

V. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ (nếu có)

VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (nếu có).

(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế)

VII. NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không được chấp thuận.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó.

3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

… ……., ngày ….. tháng …..năm……

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Quý khách hàng tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định mới nhất và tham khảo các bài viết liên quan:

– Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư

– Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

– Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Bài viết liên quan:

Thành lập công ty 100% vốn Mỹ tại Việt Nam

Thành lập công ty 100% vốn Hàn Quốc tại Việt Nam

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hướng dẫn về thủ tục.

Đánh giá bài viết này