Dạy nghề là một hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm chuẩn bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm cho mình sau khi hoàn thành khóa học, nâng cao trình độ nghề nghiệp. Dịch vụ dạy nghề ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, chính vì vậy các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề tại Việt Nam. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giáo dục nghề nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề
Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ DẠY NGHỀ

Cam kết của WTO về hoạt động dạy nghề như sau:

Giáo dục bậc cao (CPC 923)

Dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 92230). Bao gồm hoạt động: Dạy nghề.

 

100% vốn nước ngoài  

Nhà đầu tư được phép thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam;

(2) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư);

(3) Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

(4) Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng;

(5) Chương trình đào tạo:

– Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định;

– Các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(6) Có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ DẠY NGHỀ

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ dạy nghề

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

+ Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

– Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài

– Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan cấp phép: Sở Lao động – Thương binh và xã hội;

– Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

– Nhận kết quả là quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

IV. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ DẠY NGHỀ

 

4.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ dạy nghề

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu;

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 (7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(87) Tài liệu giải trình khác về hồ sơ;

(98) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ dạy nghề (nếu có)

4.2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với người thành lập là tổ chức, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề (nếu có).

4.3. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(1) Văn bản đề nghị cho phép thành lập theo Mẫu;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư);

(3) Đề án thành lập theo Mẫu;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận cho thuê đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ;

(5) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề (nếu có).

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Tài khoản đầu tư trực tiếp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC mới nhất

Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.