Thành lập công ty quảng cáo có vốn nước ngoài tại Việt Nam cần tiến hành thủ tục như thế nào? Quảng cáo là một hoạt động dịch vụ đang phát triển tại thị trường Việt Nam. Để giúp Quý khách hành hiểu rõ hơn quy định về thủ tục này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật quảng cáo 2012;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thành lập công ty quảng cáo có vốn nước ngoài

II. QUY ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Quy định của WTO về dịch vụ quảng cáo

– Tên ngành, nghề kinh doanh, mã CPC: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)

– Tỷ lệ vốn góp và hình thức đầu tư: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

2.2. Điều kiện thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về vốn: Vốn của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 100%;

Theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, đối với dịch vụ quảng cáo, ngoại trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá, Việt Nam hiện không cho phép thành lập công ty quảng cáo có 100% vốn nước ngoài mà phải thành lập liên doanh.

Trong đó, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh không bị giới hạn tỷ lệ. Do vậy khi thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài, vốn của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 100%;

(2) Về hình thức đầu tư: Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải đảm bảo về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam, và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(3) Điều kiện cụ thể đối với dịch vụ quảng cáo.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Có hai hình thức để thành lập Công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài:

(1) Thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài với đối tác Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

(2) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

3.1. Thủ tục thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+ Tài liệu giải trình khác về hồ sơ;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo (nếu có).

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

+ Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính

– Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) đối với thành viên công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với thành viên là tổ chức, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

– Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3.2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

+ Văn bản thỏa thuận về đăng ký góp vốn;

+ Văn bản cam kết không sử dụng đất khu vực hải đảo/quốc phòng.

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục (nếu có).

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Bước 4: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Điều kiện về vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh vận tải biển

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.