Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Khi nhà đầu tư thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhậ đầu tư. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì?”

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đâu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đâu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện hai bước như sau:

Bước 01: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 02: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

2.1. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty vốn nước ngoài tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Biên bản họp ĐHĐCĐ/HĐTV về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐTV/Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Công văn mẫu 09 của cơ quan thuế quản lý về việc đồng ý cho chuyển địa chỉ trụ sở chính (trong trường hợp trụ sở chính khác quận, huyện);

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi công ty dự kiến chuyển địa chỉ trụ sở chính

Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với địa chỉ trụ sở chính cho nhà đầu tư.

2.2. Thủ tục thay đổi địa trụ sở chính chỉ đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty vốn đầu tư nước ngoài bao gồm bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh trụ sở chính của công ty (ví dụ: Hợp đồng thuê nhà, văn phòng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;…)

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

(6) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục nếu nhà đầu tư ủy quyền cho người khác thực hiện thay

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính

Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau 10 ngày làm việc nhà đầu tư sẽ được cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn thành việc điều chỉnh trụ sở chính cho công ty.

2.3. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:

a) Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);”

Như vậy, khi nhà đầu tư thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty hay nói cách khác là thay đổi địa điểm đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Khi nhà đầu tư hoàn thành thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết bạn có thể quan tâm:

điều kiện về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về việc thay đổi trụ sở chính của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này