Giấy phép đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp cho nhà đầu tư với mục đích ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư của mình. Vậy khi thay đổi các thông tin trên Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần phải làm gì?. Đây là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào Việt Nam. Để nhà đầu tư trả lời được câu hỏi này và có định hướng cụ thể hơn cho các vấn đề liên quan khi nhà đầu tư thay đổi thông tin trên Giấy phép đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư cần làm thủ tục gì?”

Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư cần làm thủ tục gì?
Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư cần làm thủ tục gì?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CẦN LÀM GÌ?

Căn cứ khoản 1, 2, 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Theo quy định này, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư của mình bao gồm cả việc thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Thông thường, việc thay đổi tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư phát sinh do nhà đầu tư chia, tách, sáp nhập, chuyển nhượng,… dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư mới, các thay đổi liên quan này được gọi chung là thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư và các điều chỉnh này làm thay đổi nội dung trên Giấy phép đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

3.1. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư

3.1.1. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 2 điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi nhà đầu tư);

– Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhà đầu tư: Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc thay đổi nhà đầu tư

– Hợp đồng BCC;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư.

3.1.2. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (do thay đổi nhà đầu tư);

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc thay đổi nhà đầu tư

– Hợp đồng BCC;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư về việc thay đổi nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

3.2. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư

3.2.1. Trường hợp do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 2 điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.”

Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhà đầu tư: Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2.2. Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi nhà đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là thủ tục cần thực hiện khi thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.