Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư sau khi đã chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Việc thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư phức tạp hơn nhiều so với dự án không có chấp thuận chủ trương đầu tư. Để Quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thay đổi nhà đầu tư trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư
Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1, 2, 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

“1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”

Như vậy, khi nhà đầu tư thực hiện hoạt động chuyển nhượng, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư hoặc thực hiện các điều chỉnh khác dẫn đến việc thay đổi nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Đối với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư rồi mới điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

lien he luat su cong ty luat thanh do
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG HỢP CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư:

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc thay đổi nhà đầu tư

(4) Tài liệu giải trình về việc thay đổi nhà đầu tư (Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý);

(5) Hợp đồng BCC (trong trường hợp thực hiện theo dự án BCC);

(6) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư.

Sau khi được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với Cơ quan đăng ký đầu tư để được điều chỉnh Giấy phép đầu tư, khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục thay đổi nhà đầu tư.

3.2. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư do chia, tách, sáp nhập, dự án đầu tư:

Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chia, tách, sáp nhập, dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi chia, tách, sáp nhập dự án đầ tư sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư;

(4) Tài liệu chứng minh về việc thay đổi nhà đầu tư do chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư (Hợp đồng chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư);

(5) Hợp đồng BCC (trong trường hợp thực hiện theo dự án BCC);

(6) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.3. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp nhận thêm nhà đầu tư góp vốn vào dự án đầu tư:

Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do nhận thêm nhà đầu tư mới góp vốn vào dự án đầu tư thì nhà đầu tư vẫn phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới có thể điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Tương tự các trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư hay chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư nhận thêm nhà đầu tư mới bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc tiếp nhận nhà đầu tư mới;

(4) Tài liệu chứng minh về việc tiếp nhận nhà đầu tư mới (Thỏa thuận, cam kết góp vốn của nhà đầu tư mới);

(5) Hợp đồng BCC (trong trường hợp thực hiện theo dự án BCC);

(6) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư bao gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập đối với nhà đầu tư tổ chức;

(7) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly 1
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

bổ sung nhà đầu tư là tổ chức

bổ sung nhà đầu tư là cá nhân

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về việc thay đổi nhà đầu tư trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này