Việc thay đổi các nội dung đối với dự án đầu tư nước ngoài được thực hiện theo thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên tương ứng với từng loại dự án đầu tư mà pháp luật đầu tư cũng quy định những thủ tục khác nhau. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ tập trung làm rõ về “Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư
Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.1. Trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp việc thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có 02 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Việc thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư: Trường hợp này, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ;

+ Trường hợp 2: Việc thay đổi tổng vốn đầu tư dưới 20% đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

– Việc xác định cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo nguyên tắc sau:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

+ Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

+ Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

2.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm các văn bản, tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Văn bản giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh vốn đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án/xác nhận ngân hàng về việc nhà đầu tư góp đủ vốn

(6) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức BCC

(8) Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Lưu ý: Trong trường hợp nhà đầu tư thay đổi tổng vốn đầu tư (tăng vốn) bằng việc ghi nhận khoản vay ngắn hạn/dài hạn từ công ty mẹ thì nhà đầu tư phải chứng minh được khoản vay đó được chuyển vào Việt Nam một cách hợp lệ (hợp đồng vay, xác nhận của ngân hàng nhà nước, báo cáo tài chính,…).

2.3. Các bước thực hiện thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

2.3.1. Trường hợp thay đổi tổng số vốn đầu tư từ 20% trở lên đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi từ 20% tổng vốn đầu tư làm thay đổi quy mô dự án đối với dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các bước sau đây:

Bước 1. Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Khi điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.2 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 58 ngày làm việc.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.2 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.2 nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thời hạn giải quyết là 48 ngày làm việc.

Bước 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Bước 3. Thủ tục thay đổi vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư

Hồ sơ thay đổi vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

(2) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

(3) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã điều chỉnh về sự thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.3.2. Trường hợp thay đổi tổng vốn đầu tư dưới 20% tổng vốn dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp này, nhà đầu tư chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ như đã liệt kê tại mục 2.2 và nộp tới Cơ quan đăng ký đầu tư. Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc. Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như bước 3 đã nêu tại mục 2.3.1 đã phân tích ở trên.

Bài viết cùng chủ đề:

Thành lập công ty Logistics có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục người nước ngoài góp vốn mua cổ phần

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)