Hiện nay với tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là các chi nhánh của doanh nghiệp, số lượng chi nhánh doanh nghiệp phải chấm hoạt động kinh doanh vẫn còn tồn tại. Như vậy thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm những bước nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì? Để giải đáp vấn đề này, Luật Thành Đô xin giới thiệu đến quý bạn bài viết: Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh mới nhất.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chấm dứt hoạt động chi nhánh gồm các trường hợp sau:

(1) Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định chính của doanh nghiệp;

(2) Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài viết cùng chủ đề:

Chi nhánh là gì? Chức năng của chi nhánh

Doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không?

III. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH MỚI NHẤT

3.1. Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh mới nhất

3.1.1. Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa chỉ trụ sở của chi nhánh;

Bước 2:

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

Bước 3:

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

Lưu ý: Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp, chi nhánh phải thực hiện thủ tục chốt thuế với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3.1.2. Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 77 và Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trong trường hợp này bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do bị cưỡng chế nợ thuế. Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa chỉ trụ sở của chi nhánh;

Bước 2:

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

Bước 3:

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

3.2. Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.3. Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

IV. HỒ SƠ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH MỚI NHẤT

4.1. Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh trong trường hợp này bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-20 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

(3) Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh: biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh; biên bản của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

(4) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh (nếu có).

4.2. Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh trong trường hợp này bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-20 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(3) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục: Tư vấn doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh mới nhất. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này