Trong khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư bất kỳ thời điểm nào miễn rằng nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện về địa điểm hoạt động dự án đầu tư dự kiến trước khi thay đổi. Luật Thành Đô kính gửi tới quý nhà đầu tư bài tư vấn về thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư dưới đây.

Thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư
Thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý liên quan.

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ điều 41 luật đầu tư 2020 quy định như sau:

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo đó, khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư cần điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm: điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có)

Nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư;

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự).

(5) Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(7) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(8) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(9) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Xem thêm:

Thủ tục điều chỉnh và giãn tiến độ góp vốn đối với dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư tại Việt Nam

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền

Tùy thuộc vào địa điểm dự kiến thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tới một trong các cơ quan dưới đây:

– 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương hoặc 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý KCN hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

– 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương hoặc 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tới sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 3: Xử lý hồ sơ và giải trình hồ sơ điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư

*Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư tiến hành yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, giải trình thêm về hồ sơ điều chỉnh hoặc từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản nêu rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư nắm được.

* Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bước 4: Nhận kết quả là giấy phép đầu tư đã điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh, nhà đầu tư nhận kết quả tại thời điểm ghi nhận trên giấy hẹn trả kết quả tại cơ quan đăng ký đầu tư:

– Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư

– Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 5: Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và thông báo tới cơ quan thuế quản lý

Sau khi nhận kết quả, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và thông báo tới cơ quan thuế quản lý về thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư.

Lưu ý: Nếu thay đổi địa điểm kinh doanh và địa điểm hoạt động dự án cùng tỉnh thì công ty không cần làm thủ tục chốt thuế do công ty có vốn nước ngoài là Cục thuế tỉnh/thành phố quản lý. Trường hợp chuyển địa điểm khác tỉnh/thành phố thì cần làm thủ tục chốt thuế trước khi thay đổi địa điểm.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư. Trong quá trình thay đổi địa điểm hoạt động dự án, nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vướng mắc gì, vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết.