Điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư là một trong số những vấn đề đã và đang được rất nhiều nhà đầu tư hiện nay quan tâm; bởi lẽ khi đi vào thực hiện dự án đầu tư có những sự thay đổi không lường trước được.

Vậy lý do tại sao phải điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư? Và thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư thực hiện như thế nào? Để giải đáp cho những câu hỏi trên, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý bạn đọc và Quý khách hàng những nội dung tư vấn về Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư
Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Hiện nay, do thói quen hoặc theo các quy định cũ mà đại đa số vẫn dùng cụm từ “Giấy phép đầu tư” để gọi tắt cho “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

2.1. Lý do thực hiện điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư

Như chúng ta đã biết, ngành nghề đầu tư là mục tiêu chính của dự án đầu tư mà nhà đầu tư sẽ thực hiện và nội dung này được ghi nhận trên Giấy phép đầu tư. Do đó, khi điểu chỉnh ngành nghề đầu tư (bổ sung/rút bỏ ngành nghề đầu tư) sẽ làm thay đổi nội dung ghi nhận trên Giấp phép đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật đầu tư thì khi điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Vì vậy, khi có sự thay đổi, điều chỉnh ngành nghề đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

2.2. Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư

Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô sẽ đề cập đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư trong trường hợp không phải xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và trong trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư để Quý bạn đọc và Quý khách hàng có thể nắm bắt thông tin liên quan.

2.2.1. Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Ngoài ra, trong hồ sơ đề nghị, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh ngành/nghề (mục tiêu) đầu tư như sau:

– Giải trình ngành nghề (mục tiêu) đầu tư;

– Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành/nghề đầu tư (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không?)

– Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(5) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(6) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(7) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại mục 2.2.1 tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi là KCN) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính2.2.2. Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc diện không có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý KCN cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung đầu tư

2.2.3. Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại mục 2.2.1 tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho các sở, Ủy ban nhân cấp huyện nơi doanh nghiệp dự kiến thực hiện dự án để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2.4. Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các KCN

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại mục 2.2.1 tới Ban quản lý các KCN nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp thực hiện dự án để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2.5. Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại mục 2.2.1 tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự kiến thực hiện nội dung dự án để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Bước 4: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. KHI NÀO CẦN ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ

Ngành nghề kinh doanh là một nội dung chính của dự án đầu tư và được ghi nhận trên giấy phép đầu tư. Do đó, khi có sự điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư thì bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên giấy phép đầu tư để đảm bảo giấy phép đầu tư ghi nhận đúng thông tin mà dự án đầu tư đang hoạt động.

IV. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên giấy phép đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Ngoài ra, trong hồ sơ đề nghị, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh ngành/nghề (mục tiêu) đầu tư như sau:

– Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành/nghề đầu tư (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không?)

– Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(5) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(6) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(7) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

V. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Sau khi đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp điều chỉnh bổ sung thêm ngành nghề đầu tư mà pháp luật quy định điều kiện về vốn pháp định khi kinh doanh ngành nghề này thì nhà đầu tư cần làm hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ (nếu chưa đáp ứng) trước khi bổ sung ngành nghề đầu tư này.

Nhà đầu tư cần lưu ý để thực hiện đúng và kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư để tránh bị xử phạt hành chính. Ví dụ như:

– Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định hành vi “Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư” có thể bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Hoặc:

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

Bài viết liên quan:

bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn đầu tư

bổ sung ngành nghề dầu mỡ bôi trơn

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu Quý bạn đọc và Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)