Ngành nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống là ngành nghề đang phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây, thu hút cả sự quan tâm đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy để thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục gì?  Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài” làm cơ sở để các nhà đầu tư tham khảo thực hiện.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư năm 2020;

–  Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập nhà hàng có vốn nước ngoài
Thủ tục thành lập nhà hàng có vốn nước ngoài

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP NHÀ HÀNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Theo cam kết của Việt Nam với WTO, từ tháng 01/2015, việc thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư không cần phải đi kèm với các dự án khách sạn. Do đó, để thành lập nhà hàng, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thành lập doanh nghiệp, thành lập nhà hàng và xin cấp các giấy phép con như giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép an ninh trật tự, giấy phép phòng cháy chữa cháy, bán lẻ rượu.v.v. để đưa nhà hàng vào hoạt động kinh doanh.

Như vậy trình tự để thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 2:  Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 3: Thành lập nhà hàng và xin các giấy phép con liên quan đến hoạt động của nhà hàng

3.1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài

– Danh sách hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư.

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

3.2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thủ tục thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài

– Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách công ty/ Danh sách cổ đông sáng lập/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

(4) Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luât và Chủ sở hữu/thành viên công ty/cổ đông của công ty.

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Đối với công ty kinh doanh nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần áp mã ngành nghề như sau:

Mã ngành nghề 56101: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. Khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về.

– Nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án kinh doanh nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc nộp 01 bộ hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.3. Thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài và xin cấp các giấy phép con liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tiến hành thành lập nhà hàng và xin cấp các giấy phép con liên quan, bao gồm các giấy phép như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép an ninh trật tự, giấy phép phòng cháy chữa cháy.

– Đối với thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm: 

+ Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

(4) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

(5) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Cơ quan giải quyết: Sở Y tế.

+ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Đối với thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài: Hiện nay pháp luật cũng quy định cụ thể về các điều kiện liên quan đến giấy phép này, theo đó cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài cũng cần đáp ứng các điều kiện để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cung cấp dịch vụ.

– Ngoài ra, trường hợp thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ cũng cần phải tiến hành thủ tục pháp lý liên quan để đủ điều kiện cấp phép đối với hoạt động này.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm có vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Thủ tục thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.