Thương nhân hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu phải xin cấp giấy phép bán lẻ rượu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động giấy phép có thể bị hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng. Trong trường hợp này, thương nhân cần phải tiến hành các thủ tục cần thiết để xin cấp lại giấy phép. Tuy nhiên đối với những trường hợp khác nhau, trình tự thủ tục và hồ sơ cũng có những điểm khác biệt. Do đó, để giúp các quý khách hàng hiểu rõ vấn đề này, Luật Thành Đô xin gửi đến bài viết “Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ rượu”.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

2.1. Trường hợp cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực được tiến hành như sau:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

Hồ sơ đề nghị xin cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

+ Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

+ Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

2.2. Trường hợp cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng:

Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng được tiến hành như sau:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

CHÚ Ý: Một số mẫu văn bản

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:

Mẫu số 03

TÊN THƯƠNG NHÂN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……./…… ….., ngày.…… tháng.…….. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại giấy phép……(1)…….
(T
rong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)

Kính gửi:……………………..(2)………………………

Tên thương nhân:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………. Điện thoại:………………… Fax:……………………

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:………… Điện thoại:…………… Fax:…………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do…….. cấp ngày… tháng… năm…;

Giấy phép……(1)… đã được cấp số…. do… cấp ngày… tháng… năm…

Giấy phép…(1)…. đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số……. do……. cấp ngày…… tháng…… năm…………

……….(3)…… đề nghị………..(2)…. xem xét cấp lại Giấy phép………(1)……, với lý do cụ thể như sau:……..(4)

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

(4): Lý do xin cấp lại.

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:

Mẫu số 07

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: / Hà Nội, ngày... tháng... năm……

GIẤY PHÉP…..(1)……
(Cấp lại lần thứ…)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/
TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG)

Căn cứ……………………………………(2)……………………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số…/2017/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Giấy phép….(1)…. số… do…… cấp ngày…. tháng… năm……..

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép….(1)….. số…. ngày….. tháng…. năm…. của…….(3)…… ;

Theo đề nghị của……………………………………..(4)…………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép………………………………….(1)…………………………………………….

Cho phép:……………………………………………………………(3)……………………………..

Trụ sở tại:…………………………….. Điện thoại:………………… Fax:…………………….

Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):…………. Điện thoại:………. Fax:…………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số… do.. cấp ngày… tháng… năm….

(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện một trong các nội dung dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu:…………………….(5)……………………………………………………..

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:…………………………………….(6)………………………

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:…………………(7)……………………..

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau:

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:………………………………………………..

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…(7).…..

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:………………………………………………..

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…………………..(7)……………………….

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:……………………………………………….

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………(3)……… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng… năm…/.

Nơi nhận:
-…………… (3);
-…………… (8);
– Lưu: VT,…….(4).
(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/ phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu.

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép.

(4): Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(7): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU DO CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

– Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện Xin cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu;

– Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ cấp lại giấy phép bán lẻ rượu (Nếu có);

– Nhận kết quả: Giấy phép bán lẻ rượu;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách hàng.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán lẻ rượu. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)