Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là việc cá nhân, tổ chức mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân nhập khẩu rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu và thương nhân bán rượu để bán trực tiếp cho người mua tiêu dùng tại địa điểm bán. Do đó, việc thực hiện các hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho khách hàng sử dụng, hoạt động bán rượu tại nhà hàng phải được đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Và khi giấy phép này hết hạn hoặc mất, hư hỏng, thương nhân phải thực hiện thủ tục cấp lại.

Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp quý các thương nhân nắm rõ hơn về “Thủ tục xin cấp lại giấy phép/giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ”.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP/GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

2.1. Điều kiện xin cấp lại giấy phép/giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

Pháp luật Việt Nam quy định liên quan về kinh doanh bán rượu hiện nay không quy định về thủ tục cấp lại giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, do đó sau khi hết hạn giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ mà Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện cấp cho thương nhân thì thương nhân muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục đăng ký như ban đầu với các văn bản, giấy tờ như sau:

Cụ thể theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng như sau:

+ Đối tượng được bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

+ Điều kiện về sản phầm: Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

2.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép/giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

Hiện nay, hồ sơ xin cấp lại giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ bao gồm:

Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

– Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

2.3. Trình tự thực hiện

– Cơ quan giải quyết: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Các bước thực hiện:

+ Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận đã đăng ký cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

2.4. Về quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Về quyền của doanh nghiệp bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

+ Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

+ Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

– Nghĩa vụ về báo cáo của doanh nghiệp bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

+ Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 09 Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

+ Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này.

2.5. Mức xử phạt đối với trường hợp bán rượu tiêu dùng tại chỗ không thực hiện thủ tục đăng ký

– Về mức phạt tiền đối với trường hợp bán rượu tiêu dùng tại chỗ không thực hiện thủ tục đăng ký như sau:

Điều 25. Hành vi vi phạm về đăng ký bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại mà không đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.
  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ hoặc kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ mà không đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo quy định.”
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán lẻ rượu

Quy định xử phạt doanh nghiệp không đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Cấp đổi giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô để khách hàng thực hiện “Thủ tục xin cấp lại giấy phép, đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này