Ký quỹ là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp xin cấp Giấy phép lữ hành quốc tế và thực hiện kinh doanh loại hình dịch vụ này. Liên quan đến vấn đề này, các doanh nghiệp muốn xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ đặt ra không ít các câu hỏi và thắc mắc. Một trong số những vướng mắc đó là mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật quy định như thế nào? Trình tự thủ tục ký quỹ được tiến hành ra sao? Để giải đáp những thắc mắc trên của Quý doanh nghiệp, Luật Thành Đô xin đưa ra những tư vấn liên quan đến Ký quỹ lữ hành quốc tếnhư sau.

ký quỹ lữ hành quốc tế
ký quỹ lữ hành quốc tế

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ KÝ QUỸ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. MỨC KÝ QUỸ VÀ PHƯƠNG THỨC KÝ QUỸ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

2.1. Mức ký quỹ lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tùy thuộc vào từng dịch vụ mà doanh nghiệp dự kiến cung cấp, cụ thể:

– Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Đối với Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng;

– Đối với Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

2.2. Phương thức ký quỹ lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

>>> Tham khảo: Điều kiện nhân sự kinh doanh lữ hành quốc tế

III. THỦ TỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Theo quy định, khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, thủ tục ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gồm các bước sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

Bước 3: Ngân hàng phong tỏa số tiền ký quỹ.

Bước 4: Ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

xin giay phep kinh doanh lu hanh quoc te
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

IV. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Về quản lý, sử dụng số tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, pháp luật hiện hành, cụ thể tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định: Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật cũng quy định việc hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

(1) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

(2) Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thành lập công ty lữ hành quốc tế

V. GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Giấy chứng nhận tiền ký qũy kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được thực hiện theo mẫu sau:

 

TÊN NGÂN HÀNG
(CHI NHÁNH NGÂN HÀNG)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
……., ngày…. tháng…. năm………

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ Nghị định số / /NĐ-CP ngày tháng năm của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………………. Nơi cấp: ……………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Website: ………………………………………….

Chủ tài khoản: …………………………………………. Chức danh: ………………………..

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Số tiền bằng số:

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………. )

Số tài khoản ký quỹ: …………………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………

Vào ngày…….. tháng……. năm ………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trên đây là toàn bộ tư vấn, kinh nghiệm của Luật Thành Đô về Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn Công ty Luật Thành Đô để nhận được nhiều ưu đãi.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Điều kiện về vốn kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc cần được tư vấn, giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

 

5/5 - (2 bình chọn)