Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Công ty Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết hướng dẫn thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1/ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2/ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3/ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4/ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5/ Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”;

6/ Quyết định số 1012/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý lao động ngoài nước.

II/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

III/ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

Để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định (5 tỷ đồng Việt Nam);
 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mức tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng. Trong trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định;
 • Doanh nghiệp phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp phải xây dựng đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài được tổ chức thành trường hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất hai bộ phận sau: Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên;
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.

IV/ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

 • Hồ sơ xin cấp Giấy phép bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

+ Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

+ Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong đó bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo uỷ quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).
 2. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 3. Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.
 4. Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.
 5. Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

+ Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở thành người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (bao gồm: Bằng cấp từ trình độ đại học trở lên; Giấy tờ chứng minh có đủ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế);

+ Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

Lưu ý: Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: Trung tâm xuất khẩu lao động hoặc các Phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động; Trường hoặc trung tâm đào tạo; Bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước; Các chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (nếu có).

Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài được tổ chức thành trường hoặc trung tâm đào tạo và phải có ít nhất hai bộ phận sau: Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên.

+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

 • Người có thẩm quyền cấp Giấy phép: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tưởng Chính phủ thành lập;

+ Đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp: Người ra quyết định thành lập doanh nghiệp;

+ Đối với doanh nghiệp khác: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

 • Thời hạn cấp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Kết quả: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa ngưởi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Lệ phí: doanh nghiệp phải nộp lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng tại thời điểm nhận Giấy phép.
 • Thù lao dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT)

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và có giá tốt nhất tùy vào từng thời điểm.

Ghi chú:

(i) Tất cả công việc nêu trên Luật sư có thể nhận dịch vụ để thực hiện;

(ii)Doanh nghiệp tự thực hiện danh mục việc nào thì giảm trừ phí dịch vụ cho công việc đó.

(iii) Khách hàng sẽ gặp gỡ Luật sư trực tiếp giải quyết công việc để được tư vấn trước khi lựa chọn dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Phòng 409 nhà B11C KĐT Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04. 6680.6683 – 6281.7203 Fax: 04. 6281.7203

Email: luatthanhdo@gmail.com Website: https://luatthanhdo.com.vn/

Hotline: 0982.976.496/0914.315.886

Cán bộ trực tiếp thụ lý vụ việc:

Ls. NGUYỄN LÂM SƠN

5/5 - (1 bình chọn)