Giấy phép đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) được hiểu là “văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể thay đổi nội dung trong giấy phép đầu tư trong đó có thông tin về nhà đầu tư. Vậy thủ tục để điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư cần những gì?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

2.1. Các trường hợp cần điều chỉnh thông tin trên giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư cần điều chỉnh, thay đổi thông tin nhà đầu tư trong các trường hợp sau:

(1) Thay đổi tên dự án đầu tư, tên của nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư;

(2) Thay đổi các thông tin khác của nhà đầu tư trong Giấy phép đầu tư.

(3) Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có Giấy phép đầu tư;

Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư
Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

2.2. Các bước điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

* Để điều chỉnh thông tin tên nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Cập nhật thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Để điều chỉnh thông tin khác của nhà đầu tư (số hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại,…) trên Giấy phép đầu tư cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Cập nhật thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Để thay đổi nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Làm thủ tục xin chấp thuận chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

Bước 2: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Thay đổi Giấy phép đầu tư.

2.3. Hồ sơ xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Danh mục hồ sơ xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm các tài liệu như sau:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư;

(2) Văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư;

(3) Bản sao hợp lệ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

(4) Cam kết về việc công ty không sở hữu/sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

– Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Thông báo cho nhà đầu tư về việc chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

2.4. Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện trên Phòng đăng ký kinh doanh

– Danh mục hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện trên Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2)  Bản sao biên bản họp và quyết định hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), quyết định của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) về việc thay đổi nhà đầu tư nước ngoài;

(3) Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần) hoặc danh sách cổ đông nhà là đầu tư nước ngoài/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

(4) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của nhà đầu tư vào công ty;

(5) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân

(6) Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

(7) Nếu thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng phần vốn góp thì kèm theo hồ sơ là Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bài viết liên quan:

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Giấy phép đầu tư

2.5. Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

– Danh mục hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu như sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

(3) Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu có giá trị tương đương của nhà đầu tư;

(4) Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư như:

+ Giấy tờ tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của nhà đầu tư;

+  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư.

(5) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục (nếu có);

(6) Giấy phép đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – bản gốc.

(7) Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án của nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Bản sao ít nhất một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư:

+  Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Số lượng hồ sơ: Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư cần 01 (một) bộ hồ sơ.

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư ra thông báo từ chối, nêu rõ lý do từ chối hồ sơ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư của Doanh nghiệp. Cụ thể:

– Phòng kinh tế đối ngoại thẩm quyền tiếp nhận đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, kinh tế.

– Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đối với những dự án nằm trong khu đó.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Trường hợp dự án có chấp thuân chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ tại mục 2.5 theo quy định sau:

– 08 bộ hồ sơ tới Bộ kế hoạch và đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

– 04 bộ hồ sơ tới Sở Kế hoạch và đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố

– 08 bộ hồ sơ tới Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tham khảo thêm bài viết:

2.6. Thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2.7. Thủ tục điều chỉnh thông tin khác của nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc phải thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Tham khảo bài viết: Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

III. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách dịch vụ pháp lý của Công ty liên quan đến thủ tục điều chỉnh nhà đầu trên Giấy phép đầu tư như sau:

– Luật sư tư vấn về hồ sơ cũng như thủ tục để điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư;

– Luật sư soạn thảo các văn bản, tài liên quan đến hồ sơ điều chỉnh;

– Luật sư thực hiện nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền, tiến hành phối hợp cùng Cơ quan đăng ký đầu tư để ra kết quả Giấy phép đầu tư mới;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách.

Ngoài ra, Luật Thành Đô còn đồng hành, tư vấn mọi vướng mắc về pháp lý cho Quý khách trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư”. Với sự chuyên nghiệp, tận tình cùng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô sẽ mang đến cho Quý khách sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty.