Văn bản pháp luật

Thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ  ___________   Số:    /2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________________ Hà Nội,

0919 089 888
Đầu trang