Văn bản pháp luật

Thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ___________ Số: /2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________________ Hà Nội, ngày

0919 089 888
Đầu trang