Tư vấn luật dân sự

Thủ tục chấm dứt giám hộ

Thủ tục chấm dứt giám hộ

Giám hộ là một trong những sự kiện hộ tịch cần xác nhận vào Sổ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch năm

Di chúc như thế nào là hợp pháp

Di chúc như thế nào là hợp pháp

Một di chúc được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật quy định. Di chúc không hợp pháp có

Thủ tục tuyên bố mất tích

Thủ tục tuyên bố mất tích

Việc một người đi biệt tích trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người liên quan.

1900 1958
Đầu trang