Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể có những thay đổi thông tin cần tiến hành thủ tục cập nhật trên giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư sẽ có những đặc điểm khác nhau, do đó pháp luật cũng có những quy định dành riêng cho các nhà đầu tư. Trong bài viết này, Luật Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng bài viết “Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

II. THỦ TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Hiện nay các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư mà chỉ có:

(1) Thủ tục hiệu đính thông tin nhà đầu tư (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư); và

(2) Thủ tục điều chỉnh thông tin nhà đầu tư.

Sau đây, Luật Thành Đô xin được làm rõ về hai thủ tục này như sau:

2.1. Hiệu đính thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hiệu đính thông tin nhà đầu tư

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Theo Mẫu A.I.18 Phụ lục A Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT)

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp

(3) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền hiệu đính thông tin nhà đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

– Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án

+ Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và hiệu đính thông tin nhà đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

2.2. Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp 1: Thay đổi tên nhà đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên nhà đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(2) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư;

(3) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp 2: Thay đổi các thông tin khác của nhà đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin nhà đầu tư là cá nhân

Hồ sơ thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021);

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư;

(5) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(6) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

Số lượng hồ sơ:

– Hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 01 bộ

– Hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân và Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: 04 bộ

– Hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 08 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;.

– Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

Thời hạn để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư như sau:

– Trường hợp điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

– Trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Trong thời hạn 63 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Trong thời hạn 55 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp điều chỉnh dự nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Trong thời hạn 48 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

LƯU Ý: Sau khi tiến hành thủ tục hiệu đính/ điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để cập nhật thông tin của nhà đầu tư sau khi hiệu đính/ điều chỉnh.

Bài viết cùng chủ đề:

nhà đầu tư nước ngoài là gì

bổ sung nhà đầu tư nước ngoài

thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này