Trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi đăng ký hoạt động còn phải thông báo khi có sự thay đổi thông tin của mình theo các quy định hiện hành. Nhà đầu tư là cổ đông trong công ty cổ phần khi thay đổi thông tin phải cập nhật trên các giấy tờ pháp lý. Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc những tư vấn về “Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài”.

Thu tuc thay doi thong tin co dong la nha dau tu nuoc ngoai

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Thế nào là thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài?

Trường hợp này, Quý bạn đọc cần phân biệt rõ việc “thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài” và “thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài” để thực hiện đúng thủ tục tránh sai sót dẫn đến việc sửa đổi hồ sơ nhiều lần; Cụ thể như sau:

– Khi có sự thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là tổ chức nước ngoài và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (Sau đây gọi tắt là “Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài”), thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục để thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Khi có sự thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài do chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần thì cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Trong nội dung bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ đề cập đến thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

2.2. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

2.2.1. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-5 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/ TT-BKHĐT.

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của: (i) cá nhân đối cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; (ii) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; (iii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi thông tin.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với Công ty đại chúng thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

2.2.2. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật đầu tư hiện hành không có quy định riêng về việc chỉ thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (do thay đổi các giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài mà không phải việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư kia) trừ trường hợp thay đổi tên nhà đầu tư; vì vậy, khi có sự thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 1. Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (do thay đổi tên trên đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập, Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

– Trường hợp nhà đầu tư thay đổi các thông tin khác như số hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại,…nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giống như trường hợp điều chỉnh khác. Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh

– Báo cáo tình hình triển khai hoạt động dự án tới thời điểm điều chỉnh

– Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh

– Tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin như Hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập

– Báo cáo tài chính/Xác nhận góp đủ vốn

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bản gốc

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Hồ sơ nộp tới Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Bước 2. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin nhà đầu tư nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC hoặc thực hiện dự án đầu tư không thành lập doanh nghiệp không cần thực hiện bước này)

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-5 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/ TT-BKHĐT.

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của: (i) cá nhân đối cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; (ii) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; (iii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi thông tin.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

Lưu ý: Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do đó hồ sơ, trình tự trên áp dụng cho cả dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Bài viết liên quan:

điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

thẩm quyền điều chỉnh nhà đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc liên quan hoặc cần làm rõ thêm về nội dung nào vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)