Khi thực hiện hoạt động đầu tư, Nhà đầu tư có quyền sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để góp vốn vào doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư có thể điều chỉnh dự án đầu của mình để phù hợp với tình hình kinh doanh.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại khoản 2 điều 52 nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, trong trường hợp này cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản (nếu có);

– Đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư (nếu có);

– Đáp ứng điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan;

– Đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định

– Nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

3.1. Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm nhà đầu tư góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư;

(3) Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động;

(4) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư nhận góp vốn;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn;

(6) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

3.2. Số lượng hồ sơ

– Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương, Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

3.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào Doanh nghiệp

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương

Thời hạn giải quyết hồ điều chỉnh dự án đầu tư là 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dung tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp là: 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dung tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp là: 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dung tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp là: 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

– Trong trường hợp Nhà đầu tư góp một phần tài sản gắn liền với đất không thuộc một trong các trường hợp quy sau thì nhà đầu tư góp vốn không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Nhà đầu tư thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

+ Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

+ Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

+ Nhà đầu tư điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Nhà đầu tư thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Nhà đầu tư thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

3.4. Một số lưu ý khi tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp

– Trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, Nhà đầu tư cần đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

– Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của thành viên, cổ đông cho doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục giãn tiến độ góp vốn

Xử phạt trường hợp không góp đủ vốn dự án đầu tư 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô để được Luật sư giải đáp chi tiết: 0919 089 888.

Đánh giá bài viết này