Trong quá trình hoạt động dự án đầu tư, Nhà đầu tư có quyền chia tách dự án đầu tư đang thực hiện thành hai hoặc một số dự án khi dự án đó đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy điều kiện chia tách dự án đầu tư được quy định như thế nào? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện chia tách dự án đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện chia tách dự án đầu tư
Điều kiện chia tách dự án đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để chia tách dự án đầu tư, cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 50 nghị định số: 31/2021/NĐ-CP như sau:

– Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

– Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia tách dự án đầu tư.

Như vậy, để chia tách dự án đầu tư thì nhà đầu tư trước tiên cần rà soát các điều kiện của nhà đầu tư trên Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (quy định tại phần quy định chung như điều kiện về lĩnh vực đầu tư, môi trường, xây dựng,…)

Sau đó, nhà đầu tư cần đảm bảo điều kiện đầu tư của các ngành nghề cần đáp ứng về điều kiện trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư. Điều kiện này thể hiện dưới các hình thức: giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, chấp thuận (Quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành)

Ngoài ra, nếu dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà nước thì cần đáp ứng điều kiện quy định tại Luật đất đai.

III. THỦ TỤC CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

Danh mục hồ sơ chia tách dự án đầu tư gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia tách dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc chia tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(4) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(6) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy liên quan đến việc điều chỉnh.

3.2. Số lượng hồ sơ chia tách dự án đầu tư

– Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương, Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ chia tách dự án đầu tư nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ chia tách dự án đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

3.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ chia tách dự án đầu tư

3.3.1. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương

Thời hạn giải quyết hồ sơ chia tách dự án đầu tư là 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.3.2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Thời hạn giải quyết hồ sơ chia tách dự án đầu tư được quy định như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về việc chia tách dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về chia tách dự án đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung trên thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về chia tách dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung trên để trình Thủ tướng Chính phủ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận Chủ trường đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

3.3.3. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thời hạn giải quyết hồ sơ chia tách dự án đầu tư được quy định như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung chia tách dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc chia tách dự án đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung về chia tách dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ về chia tách dự án đầu tư và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định này được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

3.3.4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ chia tách dự án đầu tư được thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc chia tách dự án đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung này;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung chia tách dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc chia táchdự án đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định này được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

hồ sơ chia tách dự án đầu tư

thủ tục chia tách dự án đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Điều kiện chia tách dự án đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục chia tách dự án đầu tư, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô để được Luật sư giải đáp chi tiết: 0919 089 888.

Đánh giá bài viết này