Tài sản trên đất là một trong những loại tài sản đặc biệt, do đó việc sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh cũng phải tuân theo các thủ tục riêng theo quy định pháp luật. Liên quan đến “Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh”, Luật Thành Đô xin gửi đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp bài viết dưới đây để làm rõ nội dung này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. TÀI SẢN TRÊN ĐẤT LÀ GÌ?

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định tài sản gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

– Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở;

– Công trình xây dựng khác;

– Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc vật khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Trong đó, theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở;

– Công trình xây dựng khác;

– Rừng sản xuất là rừng trồng;

– Cây lâu năm.

Các loại tài sản này phải có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH

3.1. Hợp tác kinh doanh không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không làm thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp việc hợp tác kinh doanh không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không làm thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư 2020

Trong trường hợp này, nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để hợp tác kinh doanh không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

3.2. Việc hợp tác kinh doanh làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp việc hợp tác kinh doanh làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp: thay đổi tổng vốn đầu tư trên 20%

Nhà đầu tư cần tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh doanh;

– Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác kinh doanh;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh;

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Thứ nhất, Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị :

+ 08 bộ hồ sơ cho Bộ kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

+ 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Thứ hai, Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh dự án đầu tư

Thứ nhất, Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

+ Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

+ Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thứ hai, Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền xem điều chỉnh dự án đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý: Sau khi tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề dự án đầu tư sử dụng tài sản trê đất hợp tác kinh doanh:

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất hợp tác kinh doanh

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng tài sản trên đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng tài sản trên đất để hợp tác kinh doanh. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.