MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

……….(1)………..

——–

Số: ……/………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………, ngày … tháng … năm 2…….

 

 

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Kính gửi: …………….……………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ………………(2)…………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………..………………………………………………………….

Ngày cấp:…………………… Nơi cấp: ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………….…

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) quy định điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Tôi đại diện Công ty …………………………… Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………………… cho phép Trung tâm ………………………….. hoạt động giáo dục với những nội dung sau:

Tên trung tâm: ……………………………………………….…………………………………………….

Giám đốc trung tâm: ………………………………………..……………………………………………….

Nội dung hoạt động…………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………………………………….

Công ty ………………………………… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ xin cấp phép hoạt động và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước

Nơi nhận:

Sở Giáo dục và Đào tạo…..

Lưu VT.

…………….(1)……………

(Ký tên, đóng dấu)

……………..(2)………………

 

Mẫu tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mẫu tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữGhi chú:

  • Tên đơn vị lập tờ trình xin cấp phép hoạt động…(doanh nghiệp, tổ chức);
  • Thủ trưởng đơn vị lập tờ trình (Giám đốc, đại diện lãnh đạo…)

Bài viết tham khảo: Mục đích thành lập trung tâm ngoại ngữ

5/5 - (1 bình chọn)