Thành lập phòng khám chuyên khoa ung bướu là một hoạt động được nhiều nhà đầu tư hiện nay quan tâm bởi lẽ tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng cao. Tuy nhiên, để được cấp giấy phép phòng khám ung bướu cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về điều kiện, hồ sơ cũng như thủ tục cấp giấy phép phòng khám ung bướu.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Thông tư 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục cấp giấy phép phòng khám ung bướu
Thủ tục cấp giấy phép phòng khám ung bướu

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU

2.1. Cơ sở vật chất

– Phòng khám chuyên khoa ung bướu phải có địa điểm cố định, đảm bảo diện tích của phòng khám (Ví dụ: Phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2, có nơi đón tiếp người bệnh) và bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Việc xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại của phòng khám chuyên khoa ung bướu (nếu có) phải bố trí khu vực tiệt trùng riêng.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, phòng khám có thực hiện các kỹ thuật đòi hỏi phải được bố trí riêng thì phải tuân thủ các quy định về phòng ốc; ví dụ: Trường hợp thực hiện cả hai kỹ thuật nội soi tiêu hóa trên và nội soi tiêu hóa dưới thì phải có 02 phòng riêng biệt. Trường hợp thực hiện thăm dò chức năng thì phòng thăm dò chức năng phải có diện tích ít nhất là 10 m2.

2.2. Trang thiết bị y tế

– Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn (chuyên khoa ung bướu) của cơ sở;

– Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

2.3. Nhân lực

2.3.1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Phòng khám chuyên khoa ung bướu phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

– Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám phải được thể hiện bằng văn bản;

– Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

2.3.2. Nhân sự khác

– Các bác sĩ khác được phân công thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa ung bướu phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.  

– Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp phòng khám không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

– Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp phòng khám không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

– Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU

3.1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa ung bướu

Bộ Y tế: đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác;

– Sở Y tế: đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép phòng khám ung bướu

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa ung bướu như sau:

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) nêu tại mục III đến cơ quan có thẩm quyền – Sở Y tế/Bộ Y tế. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

– Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra danh mục hồ sơ và các tài liệu kèm theo, tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Sau đó, doanh nghiệp tiến hành nộp Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa là 4.300.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm nghìn đồng).

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp GPHĐ:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

– Trường hợp không cấp GPHĐ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả kết quả Đơn vị nhận giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại bộ phận một cửa của Sở Y tế/Bộ Y tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục xin cấp giấy phép thành lập phòng khám chuyên khoa ung bướu gửi tới Quý khách hàng. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết liên quan:

Thủ tục cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa 2023

Thủ tục cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ 2023

Thủ tục cấp giấy phép phòng khám tai mũi họng 2023

Đánh giá bài viết này