Công ty hợp danh là một trong những mô hình doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế – xã hội của nước ta. Hiện nay mô hình này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư, kinh doanh, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp dẫn tới việc doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể là rất lớn. Để làm rõ hơn vấn đề này Luật Thành Đô xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục và điều kiện giải thể công ty hợp danh mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục và điều kiện giải thể công ty hợp danh
Thủ tục và điều kiện giải thể công ty hợp danh

II. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH MỚI NHẤT

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tiến hành thực hiện việc thanh lý tài sản và thanh toán nợ, chấm dứt quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp.

2.1. Các trường hợp giải thể công ty hợp danh mới nhất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh giải thể trong các trường hợp sau:

(1) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

(2) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

(3) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

(4) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2.2. Điều kiện giải thể công ty hợp danh mới nhất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;

(2) Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

III. THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH MỚI NHẤT

3.1. Trường hợp giải thể công ty hợp danh theo các điểm a, b và c Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trình tự, thủ tục thực hiện việc giải thể công ty hợp danh được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể công ty hợp danh;

Bước 2: Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 3: Công ty gửi nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty;

Trường hợp công ty hợp danh còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận quyết định giải thể công ty hợp danh

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Bước 5: Công ty tiến hành thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho các thành viên theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp;

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh

– Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể công ty hợp danh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 7: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ giải thể và cập nhật tình trạng giải thể trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại Bước 3 này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty theo quy định hiện hành

Phân biệt giải thể và phá sản

3.2. Trường hợp giải thể công ty hợp danh theo do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Thủ tục, trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án được quy định rõ tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

Bước 2: Công ty gửi nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 3: Công ty tiến hành thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho các thành viên theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp;

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty;

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ giải thể và cập nhật tình trạng giải thể trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Bước 1 mà không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

IV. HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH MỚI NHẤT

Hồ sơ giải thể công ty hợp danh bao gồm giấy tờ sau đây:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Theo mẫu tại phụ lục II-22 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

(2) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

(3) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

(4) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: “Thủ tục và điều kiện giải thể công ty hợp danh”. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này xin liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)