Dịch vụ trò chơi điện tử G4 là loại hình dịch vụ đang được các doanh nghiệp lựa chọn hướng tới đầu tư. Tuy nhiên để hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử G4 theo đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 lên lên Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét cấp Giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G4.

Bài viết: “Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G4” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu tới Quý khách hàng cụ thể về mẫu đơn này theo quy định của pháp luật hiện hành.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G4

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

II. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G4

2.1. Mẫu đơn đề nghị cấp phép cung cấp trò chơi điện tử G4

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 được quy định theo Mẫu số 19 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………… …….., ngày….. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………….

– Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng giao dịch: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….Fax: …………………..Website ……………………………..

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:….do…. cấp ngày… tháng… năm… tại…

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức vụ: ……………………………….Số điện thoại liên lạc: ……………………………………

5. Thời hạn đăng ký cung cấp dịch vụ: (tối đa không quá 10 năm)

6. Thể loại trò chơi điện tử cung cấp trên mạng (G2, G3, G4):

7. Phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ:

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền:

b) Kênh phân phối trò chơi cho thiết bị di động (tên doanh nghiệp, IP khi cung cấp trên ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động):

8. Địa chỉ đặt máy chủ tại Việt Nam (thông tin chi tiết):

9. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet:

10. Tài liệu kèm theo

11. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

– Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

……………
– Lưu:………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

2.2. Thủ tục nộp đơn đề nghị cấp phép cung cấp trò chơi điện tử G4

– Để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4, doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để được xem xét và phê duyệt cấp giấy phép. Ngoài đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4, doanh nghiệp chuẩn bị thêm các tài liệu sau để nộp kèm hồ sơ:

(1) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(2) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(3) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

– Sau khi hoàn thiện đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 và chuẩn bị đủ các hồ sơ đính kèm, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4.

Thủ tục nộp đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 được tiến hành như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua đường bưu chính;

– Qua mạng Internet.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G4 CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng cung cấp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện cấp xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G4 và các tài liệu gửi kèm để xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã gửi đến Quý khách hàng mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 theo mẫu ban hành mới nhất được quy định theo Mẫu số 19 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP và thủ tục nộp đơn lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình các vấn đề liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)