Hiện nay, cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc bán rượu tiêu dùng tai chỗ không còn phải làm thủ tục xin cấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ như trước đây nữa, thủ tục này đã được bãi bõ mà theo đó thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

Tuy nhiên đối với nhu cầu cấp lại, cấp đổi giấy xác nhận đăng ký trên, pháp luật hiện hành lại không có quy định. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép/giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ”.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP/GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

2.1. Điều kiện để thực hiện việc cấp lại giấy phép/ giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay tại Việt Nam, rượu, bia là hai sản phẩm đồ uống có chứa cồn phổ biến, chiếm khoảng 99,7% thị phần, 0,3% còn lại là đồ uống có cồn khác được sản xuất, nhập khẩu hoặc nước giải khát pha chế thêm rượu, bia.

Đối với rượu, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã cấp được khoảng 167 giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 599 giấy phép sản xuất rượu thủ công, 251 giấy phép phân phối, hơn 1.000 giấy phép bán buôn và hơn 13.000 giấy phép kinh doanh bán rượu với tổng sản lượng sản xuất rượu năm 2018 đạt khoảng hơn 300 triệu lít. Bên cạnh đó, vẫn còn lượng rượu sản xuất thủ công chưa đăng ký cấp phép, việc kiểm soát hàm lượng methanol, aldehyt còn khó khăn.

Pháp luật hiện hành không quy định về thủ tục cấp lại giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, do đó khi cần cấp lại giấy đăng ký này, thương nhân sẽ phải đáp ứng điều kiện như cấp mới, do đó cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng các điều kiện như sau:

(1) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

(3) Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

(4) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

(5) Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Như vậy, khi cấp lại giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cũng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

2.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép/giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

Pháp luật về kinh doanh bán rượu hiện nay không quy định về thủ tục cấp lại giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, do đó sau khi hết hạn giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ mà Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện cấp cho thương nhân thì thương nhân muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục đăng ký như ban đầu với các văn bản, giấy tờ như sau:

Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

– Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

2.3. Trình tự thực hiện

– Nơi nộp hồ sơ: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Thủ tục thực hiện:

+ Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận đã đăng ký cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Mẫu giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày…. tháng… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng………

Tên thương nhân:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………… Điện thoại:………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………………. do………… cấp ngày… tháng…. năm…….

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:

Địa chỉ bán rượu: (1)………………………………………………………………………………….

……………..(2)…………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Địa chỉ bán rượu của thương nhân.

(2): Tên thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Các bài viết liên quan:

Lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô để khách hàng thực hiện “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép, đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này