Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố là cơ quan quản lý các dự án đầu tư trên phạm vi địa bàn tỉnh/thành phố. Theo quy định của Luật đầu tư, UBND tỉnh/thành phố là cơ quan có thẩm quyền trong việc chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư.

Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ tập trung phân tích về “Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND” làm cơ sở giúp các nhà đầu tư nắm rõ về thủ tục này.

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND
Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA UBND TỈNH

Theo quy định tại khoản 1 điều 32 Luật đầu tư năm 2020, UBND tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương dự án đầu tư sau:

(1) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

(2) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

(3) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

(4) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Nếu dự án đầu tư thuộc mục (1), (2) và (4) nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thẩm quyền chấp thuận chủ trương sẽ thuộc về Ban quản lý khu đó.

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA UBND TỈNH

3.1. Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

– Nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

– Tăng vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, thông tin về hiện trạng sử dụng đất và đề xuất nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư:

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Công nghệ: Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC

3.2. Số lượng hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

3.3. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan) để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh chấp thuận chủ trương;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ các cơ quan được lấy ý kiến (các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan) có ý kiến về nội dung này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh chấp thuận chủ trương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định này sẽ được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

IV. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND

4.1. Thẩm quyền xem xét điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND

Trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính Phủ được quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật đầu tư, thẩm quyền điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND đối với các dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;

Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư trên trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn nếu các dự án đầu tư này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

4.2. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND

– Thành phần hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND:

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung cần điều chỉnh.

– Số lượng hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của UBND: Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ.

– Thời gian thực hiện hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của UBND:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư

(cụ thể là trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký ), các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bài viết liên quan:

điều chỉnh dự án không phải quyết định chủ trương

điều chỉnh chấp thuận chủ trương của quốc hội

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp lý liên quan đến quy định “Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô tin tưởng sẽ làm Quý khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)