Bài viết phân tích vè tính minh bạch, công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vấn đề phải minh bạch và công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai luôn rất nóng trên các diễn đàn, nhất là các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Những khuất tất trong quá trình thực hiện dẫn đến nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội. Cũng chính việc này khiến tình trạng xây dựng diễn ra lộn xộn, tùy tiện, vi phạm gia tăng.  

Định nghĩa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.”

Trong khi đó, căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì “kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.”

Tính minh bạch, công khai trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Tính minh bạch, công khai trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Định nghĩa tính minh bạch, công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, minh bạch được hiểu là các thông tin phù hợp, tin cậy, kịp thời về các hoạt động của chính phủ và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải có sẵn, dễ tiếp cận cho công dân, tổ chức, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng bởi các quyết định đó. Không chỉ vậy, minh bạch còn đòi hỏi những thông tin đã nêu được công khai một cách đầy đủ, dưới những dạng thể thức dễ hiểu, trên các phương tiện truyền thông, để mọi người có thể trực tiếp tiếp cận.

Như vậy, công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là mọi thông tin liên quan đến quá trình xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được cung cấp đầy đủ, chính xác đến người dân và người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Bài viết cùng chủ đề:

Có được thỏa thuận giá bồi thường thu hồi đất không?

Đánh giá bài viết này