Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc sản xuất rượu được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ bằng các loại giấy phép. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô cung cấp cho quý khách hàng thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) để quý khách hàng tham khảo.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM) 

Để được sản xuất rượu công nghiệp (kể cả quy mô trên hoặc dưới 3 triệu lít/năm) cần đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, cụ thể:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. Việc sản xuất rượu công nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải có dây chuyền phù hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất. Điều kiện này nhằm bảo đảm việc doanh nghiệp sau khi xin Giấy phép sản xuất rượu hoạt động trên thực tế.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. Doanh nghiệp sản xuất rượu thực hiện công bố sản phẩm rượu. Thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan (Điều 5 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP). Doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP),…

– Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. Doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường với chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

– Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn bao gồm: Định lượng; Hàm lượng etanol; Hạn sử dụng (nếu có); Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang); Thông tin cảnh báo (nếu có); Mã nhận diện lô (nếu có) (Phụ lục I kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017).

– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM) 

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu quy định thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất

– Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

III. TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM) 

Việc xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) được tiến hành theo trình tự sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các thành phần nêu tại mục II trên đây.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu địa phương doanh nghiệp đặt trụ sở chính có đủ điều kiện thực hiện).

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả:

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp tiến hành bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và nhận kết quả.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu

Xin cấp giấy phép bán buôn rượu

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm.

– Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương.

– Việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trên thực tế có thể phát sinh nhiều vấn đề. Doanh nghiệp cần được tư vấn kỹ lưỡng hoặc nên ủy quyền cho tổ chức có chuyên môn thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. 

Đánh giá bài viết này