Mạch tích hợp bán dẫn là bộ phận thiết yếu của các sản phẩm công nghệ, điện tử. Để cho ra đời một thiết kế bố trí mạch tích hợp đòi hỏi tác giả phải mất một thời gian dài nghiên cứu, sáng tạo cũng như bỏ ra những khoản chi phí nghiên cứu lớn. Để xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí cần được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để làm rõ hơn về cách thức tiến hành đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí, Luật Thành Đô xin tư vấn thông qua bài viết: “Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn” như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 122/2012/NĐ-CP

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN 

– Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (ảnh minh họa)
Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (ảnh minh họa)

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

* Khái niệm: thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (thiết kế bố trí) được hiểu là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn (Theo khoản 15 ĐIều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

* Điều kiện bảo hộ:

Theo điều 68 Luật Sở hữu trí tuệ, điều kiện đối với thiết kế bố trí được bảo hộ bao gồm:

Một là, có tính nguyên gốc. Theo đó, thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện: (1) Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả; (2) Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc như trên.

 Hai là, có tính mới thương mại. 

Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký. 

Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

* Đối tượng không được bảo hộ:

Điều 69 quy định về các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí bao gồm:

– Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn.

– Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

3.1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí bao gồm: 

– 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí theo mẫu số: 02-TKBT Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện thiết kế bố trí bao gồm:

+ 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí: Yêu cầu bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải thể hiện đầy đủ cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn sao cho căn cứ vào bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ đó có thể và chỉ có thể xác định được một thiết kế bố trí duy nhất. 

+ Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, gồm 04 mẫu, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại: Yêu cầu mẫu được nộp phải là toàn bộ hoặc một phần mạch tích hợp tương ứng hoàn toàn với thiết kế bố trí nêu trong đơn. Nếu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí là một phần không thể tách rời của một sản phẩm khác thì kèm theo sản phẩm được nộp phải có tài liệu chỉ ra một cách chính xác phần mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế bố trí đó. 

+ Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, bao gồm các thông tin nhằm làm rõ bản chất của thiết kế bố trí: Yêu cầu bản mô tả phải bao gồm các thông tin chi tiết về mạch tích hợp bán dẫn bao gồm tên gọi/ký hiệu, mô tả các chức năng cơ bản, cấu trúc cơ bản, công nghệ sản xuất của mạch tích hợp và các đặc điểm chính phân biệt mạch tích hợp khác trên thị trường vào thời điểm nộp đơn hoặc thời điểm khai thác thương mại lần đầu tiên trên thế giới. 

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý: Đơn phải đảm bảo tính thống nhất, cụ thể là chỉ yêu cầu bảo hộ duy nhất một thiết kế bố trí của một mạch tích hợp bán dẫn (theo khoản 1 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ)

3.2. Trình tự, thủ tục tiến hành

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ sở hữu thể nộp theo hai hình thức sau:

* Nộp trực tiếp: Chủ sở hữu nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

* Nộp trực tuyến: Người nộp đơn truy cập vào trang chủ hệ thống tại website: http://dvctt.noip.gov.vn, đăng ký tài khoản và tiến hành khai báo, nộp hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký 

– Nếu đơn đăng ký hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ; nếu đơn còn thiếu, cán bộ tiếp nhận đơn từ chối tiếp nhận đơn hoặc gửi thông báo từ chối tiếp nhận đơn (nếu đơn nộp qua bưu điện)

– Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo kết quả thẩm định hình thức trong đó có chỉ ra thiếu sót và dự định từ chối chấp nhận đơn mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn quyết định từ chối chấp nhận đơn đăng ký thiết kế bố trí.

 – Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn (Khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ)

Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 114 Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký

Thông tin liên quan đến đơn đã được chấp nhận hợp lệ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép. 

Thời hạn công bố thông tin là 02 tháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận 

Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí hoặc mặc dù có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí đối với đối tượng nêu trong đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp phí công bố, phí đăng bạ và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

3.3. Phí và lệ phí đăng ký thiết kế bố trí

Thông tư 263/2016/TT- BTC, phí và lệ phí khi đăng ký thiết kế bố trí gồm có: 

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ.

– Phí thẩm định: 180.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ.

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình.

Bài viết cùng chủ đề:

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và biện pháp xử lý

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919 089 888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

Đánh giá bài viết này