Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều thăng trầm của thị trường. Để tồn tại, doanh nghiệp phải có các biện pháp thích ứng linh hoạt trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh hiện nay, mà một trong những biện pháp hiệu quả là tổ chức lại doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô sẽ phân tích, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Điều kiện và thủ tục tách doanh nghiệp
Điều kiện và thủ tục tách doanh nghiệp

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TÁCH DOANH NGHIỆP

Thủ tục tách doanh nghiệp được quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, có thể thấy được những điều kiện để được tách doanh nghiệp như sau:

– Công ty bị tách là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh không thể thực hiện tách doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ bản chất của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là những công ty mang tính đối nhân, không có sự minh bạch giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu thực hiện tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (công ty được tách).

– Để thực hiện được thủ tục tách doanh nghiệp phải có sự đồng thuận của Hội đồng thành viên (trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (trong Công ty cổ phần). Kết quả của sự đồng thuận này là Nghị quyết về việc tách công ty.

– Việc tách công ty hoàn tất khi công ty được tách (công ty mới) được đăng ký thành lập.

II. THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

2.1. Thủ tục tách doanh nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp

Trong nội bộ doanh nghiệp, để thực hiện thủ tục tách công ty, chủ sở hữu công ty cần thực hiện các công việc sau:

– Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần) của công ty bị tách tiến hành họp, thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty. Việc tổ chức họp và thông qua nghị quyết, quyết định được thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

– Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết/ra quyết định tách công ty, công ty bị tách phải gửi Nghị quyết, quyết định tách công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

– Căn cứ vào nghị quyết, quyết định tách công ty, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách tiến hành họp, thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới (công ty được tách) tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.2. Thủ tục tách doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước

Thủ tục này được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

* Thủ tục đăng ký thành lập công ty được tách

Khi tách doanh nghiệp, một công ty mới được thành lập. Để công ty mới này được tồn tại, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu của công ty phải thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cho công ty mới (công ty được tách).

Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập cho công ty được tách bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (trường hợp công ty mới là công ty TNHH một thành viên thì không cần danh sách này).

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức là: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;chủ sở hữu công ty thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

– Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty 

– Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.

* Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bị tách:

Do sau khi tách doanh nghiệp để thành lập một doanh nghiệp mới, công ty bị tách sẽ bị thay đổi vốn điều lệ, thành viên/cổ đông nên doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Người thực hiện thủ tục cần căn cứ vào nội dung thay đổi để xác định thành phần hồ sơ đăng ký. Về cơ bản, hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ sau: 

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên/cổ đông: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (trường hợp thay đổi số lượng thành viên/cổ đông sáng lập)

– Trường hợp tách Công ty TNHH một thành viên dẫn đến thay đổi chủ sở hữu thì hồ sơ còn bao gồm: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu mới (chỉ áp dụng trong)

Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty

– Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.

Bài viết cùng chủ đề:

Người quản lý doanh nghiệp là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục tách doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này