Việt Nam là một nước có nền kinh tế đang phát triển, các khu công nghiệp chế xuất phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Doanh nghiệp trong khu chế suất là một loại hình doanh nghiệp có những điều kiện đặc thù và ưu đãi riêng. Quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất gây khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Để giải đáp các khó khăn vướng mắc trên, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất
Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ XUẤT

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”

Điều kiện thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất về cơ bản giống với điều kiện thành lập doanh nghiệp được quy định tại luật Doanh nghiệp 2020, theo đó, thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về ngành nghề: ngành nghề hoạt động đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất phải thuộc nhóm ngành nghề được pháp luật Việt Nam cho phép.

(2) Điều kiện về vốn: Đối với trường hợp doanh nghiệp trong khu công nghiệp, chế xuất đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì số vốn tuỳ thuộc vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp và phải đủ số vốn tối thiểu đối với từng ngành nghề. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì số vốn phải bằng hoặc lớn hơn số vốn luật quy định

(3) Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở.

(4) Điều kiện về tên doanh nghiệp: Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

(5) Điều kiện về người đại diện: Căn cứ theo quy định tại điều 12 Luật doanh nghiệp 2020

+ Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, phải là người có đủ năng lực và kinh nghiệm. Người đại diện của doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý…

+ Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ XUẤT

Điều kiện thành lập doanh nghiệp khu công nghiệp chế xuất tương tự như thành lập tổ chức kinh tế theo quy định luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì được thành lập trong khu vực đặc biệt nên pháp luật có một số quy định riêng áp dụng đối với các doanh nghiệp này. Căn cứ theo quy định tại điều 30 nghị định 82/2018/NĐ-CP, một số quy định riêng bao gồm:

– Doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

– Doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

– Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

– Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

IV. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ XUẤT

4.1. Các giấy tờ cần chuẩn bị

Căn cứ theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, các giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất (nếu có).

4.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp khu công nghiệp chế xuất

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất chuẩn bị các tài liệu đã đề cập tại mục 4.1 bài viết. Sau đó, tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ vào trao giấy biên nhận.

Trong thời hạn từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức nhận kết quả: Trực tiếp tại bộ phận trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh/ Đăng ký nhận chuyển phát quả đường bưu điện.

Bước 4: Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện một số thủ tục trước khi đi vào hoạt động chính thức:

– Khắc dấu doanh nghiệp;

– Treo biển tại trụ sở công ty;

– Mua chữ ký số, hóa đơn;

– Kê khai, nộp thuế môn bài và thực hiện thủ tục với cơ quan thuế;

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn;

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Xử phạt trường hợp không đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc về pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)