Chủ tịch hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp (Khoản 24 điều 4 Luật Doanh nghiệp) và có vai trò rất quan trọng trong công ty cổ phần: Nắm giữ quyền hành cao nhất trong Hội đồng quản trị, là người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động có những trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị thay thế.

Trong bài viết này, Công ty Luật Thành Đô sẽ tư vấn chi tiết và hướng dẫn thủ tục cần thực hiện khi thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

I. QUY ĐỊNH VỀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

II. MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của Hội đồng quản trị (Ví dụ: không đủ năng lực hành vi dân sự, không có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp,…);

– Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Có đơn từ chức và được chấp thuận

– Trường hợp khác (nếu có) theo quy định của điều lệ công ty.

III. QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3.1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị KHÔNG đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty

Theo Điều 22 và Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng công ty nhưng không thời là người đại diện, công ty không phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng không đồng thời là người dại diện theo pháp luật, công ty không phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiến hành nội bộ.

Bước 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bước 2: Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, hồ sơ được lưu giữ tại trụ sở công ty và thông báo có các đối tác của công ty

3.2. Thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty

Khi tiến hành thủ tục thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì ngoài thủ tục thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị đã nêu ở mục 3.1 thì công ty cần tiến hành thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Biên bản hợp của Hội đồng quản trị

– Quyết định của Hội đồng quản trị

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD của người được ủy quyền (Nếu có)

Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tới phòng Đăng ký kinh danh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề:

Người quản lý doanh nghiệp là gì?

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về Chủ đề Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ luật sư qua Hotline: 0919 089 888

Đánh giá bài viết này