Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên là người thực hiện điều hành quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vì một lý do nào đó cần phải thay đổi giám đốc. Vậy thủ tục này cần những gì? Để làm rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên mới nhất.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên theo quy định hiện hành
Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên theo quy định hiện hành

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

– Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên có thể được Chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên /Chủ tịch công ty  (đối với loại hình chủ sở hữu là tổ chức) bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên /Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

– Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên được quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Doanh nghiệp như sau:

“a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động”

Ngoài ra giám đốc công ty TNHH 1 viên cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

(1) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

(2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ theo Điều 82 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ta có các trường hợp thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành niên như sau:

– Trường hợp giám đốc công ty TNHH 1 thành viên không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc là hoạt động nội bộ của công ty, do đó công ty không phải thực hiện thủ tục thông thay đổi giám đốc theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp giám đốc công ty TNHH 1 thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần thực hiện thông báo việc thay đổi người đại diện trước pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi công ty TNHH 1 thành đặt trụ sở.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

3.1. Trình tự thực hiện

Căn cứ Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên đối với trường hợp giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi giám đốc đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các loại giấy tờ nêu tại Mục IV dưới đây;

Bước 2:

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3:

Hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên.

3.2. Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc

3.3. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

3.4. Lệ phí

Căn cứ theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định lệ phí đăng ký thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên: 50.000 đồng/lần.

IV. HỒ SƠ THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên như sau:

(1) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II -2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

(2) Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

(3) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty;

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân tổ chức khác thực hiện thủ tục (nếu có).

Lưu ý:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp là một trong các cá nhân sau đây

– Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền.

– Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

Bài viết cùng chủ đề:

Một người làm giám đốc nhiều công ty cùng lúc có được không

Người quản lý doanh nghiệp là gì?

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên mới nhất. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này xin liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này