Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 1/1//2021 đã có những thay đổi nhất định so với Luật doanh nghiệp 2014. Trong quá trình hoạt động của công ty, các doanh nghiệp sẽ có những thay đổi so với nội dung đã đăng ký trước đó, trong đó có nhu cầu giảm vốn công ty.

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ tư vấn cho quý khách hành các quy định của pháp luật về thủ tục giảm vốn công ty.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

II. THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH

Công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Điều 87 luật doanh nghiệp 2020 và trên thực tế, trường hợp công ty TNHH được xin giảm vốn, đó là

Giảm vốn công ty TNHH một thành viên do hết hạn vốn góp

Theo quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, thời hạn chủ sở hữu phải góp đủ vốn đối với công ty TNHH là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu như chủ sở hữu không góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị vốn góp thực tế.

Hồ sơ giảm vốn công ty TNHH một thành viên do không góp đủ vốn theo quy định tại điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số. doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Một số trường hợp yêu cầu ghi cao kết vào thông báo, còn một số trường hợp phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu làm cam kết thanh toán các khoản nợ để giảm vốn riêng.

Thủ tục giảm vốn công ty
Thủ tục giảm vốn công ty

Giảm vốn điều lệ khi đã quá hạn góp vốn công ty một thành viên

Nếu quá thời hạn góp vốn, quá thời hạn làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính về việc vi phạm thời hạn đưng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo. Do đó với với trường hợp này, khi thực hiện giảm vốn công ty phải thực hiện theo các bước sau:

Nộp hồ sơ giảm vốn công ty tại phòng ĐKKD

Thành phần hồ sơ tương tự như trường hợp điều chỉnh vốn ở trên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ đã nộp và liên hệ với thanh tra để nộp phạt hành chính do không thay đổi đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định

Thực hiện thanh tra và nộp phạt do chậm giảm vốn

Thanh tra Sở kế hoạch đầu tư sẽ lập biên bản ghi nhận nội dung doanh nghiệp vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn 07 ngày kể từ thời điểm lập biên bản. 

Hoàn thiện hồ sơ giảm vốn điều lệ sau khi đã nộp phạt

Sau khi thực hiện xong việc nộp phạt hành chính, doanh nghiệp nộp biên lai thu tiền nộp phạt cùng hồ sơ giảm vốn điều lệ.

Giảm vốn do hoàn trả lại vốn điều lệ cho chủ sở hữu

Điểm a Khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ bằng cách “Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;”

Thủ tục của trường hợp này được thực hiện tương tự như trường hợp 1

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 quy định, Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

Để thực hiện giảm vốn theo trường hợp giảm vốn do hoàn trả vốn góp cho thành viên, doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Trong hai năm hoạt động, doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi. Sau khi hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên thì vốn, tài sản trong công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Như vậy, nếu giảm vốn theo trường hợp này, thì các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ  sẽ không được sở kế hoạch đầu tư chấp thuận việc giảm vốn. Khi nộp hồ sơ giảm vốn theo trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải gửi kèm bản báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.

Trong trường hợp giảm vốn công ty hai thành viên do không góp đủ, theo quy định tại Điều 47 Luật doanh nghiệp năm 2020, các thành viên trong công ty sẽ phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hết thời hạn góp vốn 90 ngày, mà các thành viên trong công ty vẫn không góp đủ vốn đã cam kết thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ bằng với số vốn thực tế đã góp.

Trong trường hợp giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp, thành viên trong công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

Tổ chức lại công ty;

Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Trong trường hợp này hồ sơ giảm vốn sẽ phải có thêm văn bản yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên. Tuy nhiên để được chấp thuận giảm vốn, Sở kế hoạch đầu tư vẫn sẽ xem xét tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, tránh trường hợp công ty tẩu tán tài sản do đang làm ăn thua lỗ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng doanh nghiệp quốc gia.

Hồ sơ giảm vốn được quy định tại điều 51 của nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm:

Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thông báo về việc giảm vốn

Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

Quy định của pháp luật về thủ tục giảm vốn công ty hợp danh

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ bằng cách chấm dứt tư cách thành viên hợp danh hoặc trong quá trình hoạt động, nếu chẳng may làm ăn thua lỗ, công ty có quyền giảm vốn công ty của mình bằng cách thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn theo quy định pháp luật.

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh:

Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

Bị khai trừ khỏi công ty;

Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua

Quy định của pháp luật về thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 công ty cổ phần có thể giảm vốn theo một trong các trường hợp sau:

Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020: Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn. Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua nhưng chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra.

Đối với trường hợp cổ đông không góp đủ vốn đã đăng ký (trong vòng 90 ngày hoặc ngắn hơn do điều lệ công ty quy định) thì trong vòng 30 ngày tiếp theo công ty có trách nhiệm đăng ký giảm vốn điều lệ. Nếu quá 30 ngày sẽ bị xử phạt hành chính sau đó mới có thể giảm vốn công ty.

Điều 132 Luật doanh nghiệp 2020: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Trong trường hợp này cần có văn bản yêu cầu mua lại cổ phần do phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Đồng thời phải có thỏa thuận về giá hoặc giấy tờ định giá

Điều 133 Luật doanh nghiệp 2020: Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.  Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán (do đại hội đồng cổ đông quyết định).

Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua

Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Theo quy định tại điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ giảm vốn công ty gồm

Thông báo giảm vốn công ty

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn

Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn

Cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư

Thủ tục tăng giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận

Liên hệ công ty Luật Thành Đô:

Hotline: 0919.089.888

Đánh giá bài viết này